Accessibility help

เมนูหลัก

Download เอกสารโครงการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔

กิจกรรมโครงการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ “แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของครอบครัวไทย : ความท้าทายของนักพัฒนาครอบครัวในการจัดสวัสดิการครอบครัว” มุ่งนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ครอบครัว ผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงปฏิบัติ ทั้งงานศึกษาวิจัยระดับท้องถิ่นและชาติ