Accessibility help

เมนูหลัก

เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ    ศ.พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
เพศ    หญิง
อายุ    68 ปี
ศาสนา พุทธ
การศึกษาสูงสุด   Amarican Board of Pediafuics         สถานภาพการสมรส    หม้าย (สามีถึงแก่กรรม)
ชื่อคู่สมรส   ศ.นพ.วิศิษฏ์ พิชัยสนิธ
จำนวนบุตร   2 คน
อายุบุตร  คนโต 40 ปี คนเล็ก 38 ปี
ภูมิลำเนา  กรุงเพท ฯ
องค์กรต้นสังกัด   สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ตำแหน่งในองค์กร   เลขานุการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ดูแลงานสังคมสงเคราะห์ของสมาคม

แนวคิดในการทำงาน
ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  • การสอนนักศึกษาให้เข้าใจงานอนามัยครอบครัว
  • การศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานอนามัยแม่ ,เด็ก และครอบครัว
  • งานพัฒนาสตรีรอบต้น
  • งานการดูแลสุภาพแม่ เด็ก และครอบครัว

สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตและการงาน
    ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม?การรับฟังความคิดเห็นของกันและกันการปรับเปลี่ยนแนวคิดและอุดมคติ ต้องขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้?ดำรงชีวิตอย่างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ความคาดหวังในชีวิตและการงาน

  • ผู้หญิงจะมีสถานภาพในสังคมที่ดีขึ้น
  • เด็กจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น
  • ครอบครัวจะสามารถดำรงอยู่ในสภาวะของสังคมมนุษย์ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ที่อยู่ 326 ซอย 30
ถนน พานิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 0-2412-2681