Accessibility help

เมนูหลัก

การศึกษา

  • โรงเรียนสัตยาไส ใช้หลัก “Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน ตั้งคำถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนำให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ ระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่น บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพ มีความเมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย “คุณธรรม 5 ประการ” ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียนสัตยาไสย คือ
  • <p>โรงเรียนวรรณสว่างจิต มีวิสัยทัศน์ว่า &ldquo;เป็นผู้นำทางความคิด จิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการศึกษาบนวิถีไทยสู่ระดับสากล เพื่อสร้างเด็กไทยให้เกิดศักยภาพสูงสุด ให้มีปัญญาพัฒนาชีวิต</p>
  • <p>โรงเรียนรุ่งอรุณได้เลือก ครรลองแห่งการพัฒนาปัญญา เป็นแม่บทในการจัดกระบวนการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคคลที่แวดล้อม ได้ร่วมกันแสวงหาเป้าหมายสูงสุดคือ ความจริง ความดี ความงามอันประณีตด้วยตนเอง</p>
  • หลักคิดในการจัดภาคการศึกษา ๔ ภาค รอบการเรียน ๑๐ สัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือโครงงานที่มีความกระชับ รัดกุม และยังสามารถขยายผลเป็นกระบวนการหรือโครงงานใหญ่ โดยการผนวกกระบวนการเรียนรู้หรือโครงงาน เป็น ๒ ภาค ๓ ภาค หรือ ๔ ภาค ได้ตามความเหมาะสมกระชับ รัดกุม
  • จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษา ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการสอนหนังสือหรือการให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก แต่จะเน้นการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ในตัวเด็กปลุกความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเขาให้ปรากฏออกมา
  • มีลักษณะเป็นโครงการในช่วงวันหยุด ไม่ได้ยึดแนวทางหนึ่งทางใดเป็นการเฉพาะในการจัดการศึกษา เป็นแนวการศึกษาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่านระพินนาถฐากูร