Accessibility help

เมนูหลัก

การศึกษา

  • นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน โดยสภาพความเป็นจริงการจัดการโดยครอบครัว ได้มีการดำเนินงานมาบ้างแล้วก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ แม้จะมีจำนวนไม่มาก เท่าที่มีข้อมูลประมาณ 2-3 ครอบครัว
  • Home School(การศึกษาโดยครอบครัว) หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้
  • หัวใจของบ้านเรียน คือ การเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่างบูรณาการวิถีชีวิต ครอบครัวเรียนรู้ร่วมกัน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
  • ปรัชญาการศึกษาแนวนี้ จะเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในหมู่นักการศึกษาของไทย ในช่วงเวลาหนึ่งได้รับความนิยมลดน้อยลงไป เนื่องจากมีความไม่ยืดหยุ่นและการเน้นปัจเจกภาวะมากเกินไป แต่ภายหลังแนวคิดนี้ก็ถูกกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง
  • ใช้แนวทางของโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ในประเทศอังกฤษ ควบคู่ไปกับหลักการจากพุทธศาสนา และเกษตรกรรมธรรมชาติ หลักการของโรงเรียนก็คือ ให้ความสำคัญกับเสรีภาพและประชาธิปไตย มีความเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้
  • ป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มและชุมชนสันติอโศก เป็นโรงเรียนพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตตามแนวคิดของท่านสมณะโพธิรักษ์ มีการเรียนรู้ในหลายๆ ส่วนเน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้วิธีคิดใหม่