Accessibility help

เมนูหลัก

การศึกษา

  • การศึกษาที่จัดโดยครอบครัว หรือการสอนหนังสือให้เด็กที่บ้าน ในประเทศไทยมีมานานกว่า 20 ปี โดยในปี 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 12 ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว หรือ "โฮมสคูล" โดยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเหมือนเด็กในโรงเรียนทั่วไป
  • หลายๆ คนสงสัยกันเข้ามามากเลย กับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๔๙ หรือที่พวกเราพอจะได้ยินผ่านหูกันมาบ้างว่า"การสอบ Admission" แต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าแอดมิชชั่นคืออะไร อีกทั้งยังมีส่วนในของ GPAX, GPA, O-NET และA-NETอีก เอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จัก
  • สืบเนื่องจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้จัดทำ Family Poll สะท้อนความเห็นของพ่อแม่ เกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบัน และมุมมองเกี่ยวกับการเรียนกวดวิชาของเด็กไทยในวันนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี ตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาในบ้านเราภายหลังจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 การศึกษาในบ้านเราเป็นอย่างไร
  • Home School โฮมสคูล ที่คุณยายขอเรียกว่า “อะ-มีวิทยา” (อะบี+ อุมมี วิทยา) เป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “บ้านเรียนอิสลาม”) จึงน่าจะเป็นคำตอบของการอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษาแบบอิสลาม มีวิสัยทัศน์คือสร้างเยาวชนมุสลิมคุณภาพ และมีรูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการอิสลาม
  • กรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่เป็นปัจจัยครึ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกฉลาด ส่วนปัจจัยที่เหลือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้น หากจะกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ คือ ปัจจัยสำคัญที่สุด ในการส่งเสริมให้ลูกฉลาดคงจะมิใช่การกล่าวที่เกินจริง คุณพ่อคุณแม่ควรต้องทราบและตระหนักถึงความสำคัญว่า “เด็กสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการดีที่สุด ในช่วงอายุ 3 ปีแรก” สำหรับในครอบครัวที่มีกรรมพันธุ์ที่ดี ก็ถือว่าเด็กมีต้นทุนชีวิตที่ดี การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ
  • สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็ก นักวิจัย และแพทย์แล้ว มีมุมมองต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว ความรุนแรงของเด็กในครอบครัวเกิดจากพ่อแม่ การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมในครอบครัว แพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เปิดเผยถึงวิธีการรับมือกับสภาวะทางอารมณ์ของเด็กในวัยที่แตกต่างกันว่า พ่อแม่ควรมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์ พร้อมแนะว่าเด็กแต่ละวัยจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน