Accessibility help

เมนูหลัก

การศึกษา

  • จากการศึกษา เรื่องสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น พบว่า 71 จังหวัดของประเทศไทยมีจำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) กำหนด คือต้องไม่เกินร้อยละ 10 และมีการศึกษาสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยวัยรุ่น 3 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามี 3 สาเหตุสำคัญ ดังนี้
  • พ่อแม่ควรทำความเข้าใจว่าการสอนลูกเรื่องการบริหารเงิน คือการใช้เงินอย่างฉลาด และมัธยัสถ์อดออมอย่างรู้คุณค่าของเงิน เพราะวินัยการใช้เงินควรเริ่มจากที่บ้าน
  • โดยปกติแล้วกฎระเบียบจะแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของทุกครอบครัวเพื่อความเป็นระเบียบภายในครอบครัว ถ้าพ่อแม่เคยปล่อยให้ลูกไร้ระเบียบเมื่อวัยเด็กแล้ว คิดจะมาฝึกลูกเมื่อเลยวัยไปแล้วย่อมเป็นเรื่องยาก พ่อแม่จะต้องวางระเบียบวิธีปฏิบัติที่แยบยล แอบแฝงไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติ
  • ถ้าการบ้านเข้ามาควบคุมชีวิตทั้งตอนกลางคืนและวันหยุด จนลูกเริ่มเข็ดขยาดที่จะไปโรงเรียนและรับการบ้านเพิ่มมาอีก คุณจะทำอย่างไร...มีผลวิจัยและผลจากการสัมภาษณ์นักการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กๆ ในสหรัฐอเมริกา ที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับความกังวลใจเรื่องการบ้านของลูกเราได้
  • ช่วงปิดเทอมของลูก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นิยมส่งลูกไปเรียนพิเศษเสริมวิชาตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ โดยให้ลูก เลือกวิชาที่เรียนอ่อนในโรงเรียน อาทิ คณิต ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีวะ ฯลฯ แต่ยังมีอีกวิชาหนึ่งค่ะ ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เรียกได้ว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลการเรียนในรายวิชานี้นักทั้งเด็กและผู้ปกครอง ถูกแล้วค่ะ “วิชาพลศึกษา” หรือวิชาการกีฬาทั้งหลายแหล่
  • จากพ่อแม่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งไม่มั่นใจในระบบการศึกษา จึงเบนหัวเรือมาเลือกโรงเรียนทางเลือก ที่มีแนวการเรียนการสอนแปลกและแหวกแนวไปจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นท่องจำเนื้อหาตามตำรา จนวันนี้สามารถพูดได้ว่าโรงเรียนทางเลือกได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีโรงเรียนแนวนี้ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด คำถามที่ค้างคาใจ ทำไมโรงเรียนทางเลือกจึงได้รับการตอบรับจากพ่อแม่รุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว