Accessibility help

เมนูหลัก

พัฒนาการเด็ก

  • เมื่อกล่าวถึงวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีแต่ตัวเลข การคำนวณ เด็กๆ อาจต้องเบือนหน้าหนี เพราะเป็นวิชาที่ไม่ถูกกันเลย ยิ่งในปัจจุบันมีการใช้เครื่องคิดเลขกันอย่างแพร่หลายก็ยิ่งทำให้เด็กยิ่งไม่ต้องคิดเอง ทำให้เด็กไม่มีีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ไม่ได้ฝึกฝนทักษะด้วยตนเองตามศักยภาพ และในวันนี้ก็มีวิ๊การสอนคณิตศาสตร์ที่อาจจะช่วยให้เด็กๆ หันมาสนใจในวิชานี้กันมากขึ้น
  • เด็กในวัยประถมคือช่วงอายุ 6-12 ขวบ เป็นช่วงรอยต่ออีกช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงยาเสพติดกำลังระบาด ช่วงวัยประถมนี้เป็นช่วงที่เด็กจะต้องเข้าสู่โรงเรียนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปีสุดท้ายเด็กบางคนอาจเริ่มเข้าสู่วัยที่เด็กออกสู่สังคมนอกบ้านอย่างจริงจัง โดยไปโรงเรียนเต็มเวลาที่ระบบการศึกษาได้จัดไว้ คือไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายหรือเย็น จึงกลับเข้าสังคมในบ้านอีกครั้งหนึ่ง เป็นวัยที่เด็กจะเรียนรู้การปรับตัวในด้านต่างๆ ทั้ง
  • ผู้ใหญ่ที่มี EQ สูง ส่วนใหญ่มักจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและเอาใจใส่อย่างดีจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองในวัยเด็ก เพราะ EQ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเหมือนอย่าง IQ จนไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นหรือพัฒนาได้เพียงเล็กน้อย แต่ EQ สามารถเรียนรู้ได้ แก้ไข ปรับปรุงได้ และสร้างสรรค์ได้ตลอดชีวิต ซึ่งดูเหมือนว่า EQ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานมากยิ่งกว่า IQ เสียด้วยซ้ำ
  • ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จัก ภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมกันมารวมถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชี้ให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางสุดบรรยาย เริ่มต้นจากความเกี่ยวโยงทางร่างกายนับตั้งแต่ชีวิตลูกเริ่มปฏิสนธิจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน ตราบจนถึงความเป็นความตายตอนคลอด การดูดดื่มอาหารจากอกของแม่ ไปจนถึงการอบรมเลี้ยงดู ที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของลูกไปจนตลอดชีวิต
  • พัฒนาการวัยเรียน (School Age Child) อายุ 6 - 12 ปี วัยเรียนเป็นวัยที่เด็กอยู่ในช่วงอายุ 6 - 12 ปี วัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่แตกต่างกันไปจากวัยอนุบาล เช่น เด็กวัยนี้มีการเจริญเติบโตที่ช้าลง มีการเปลี่ยนแปลงทางสัดส่วนมากขึ้น มีการเข้ากลุ่มเพื่อนมากขึ้น มีความจำดีขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น ฯลฯ
  • วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป