Accessibility help

เมนูหลัก

ห้องเรียนธรรมชาติ

  • สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นฐานแนวคิดในการสร้างเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวในเมืองขนาดใหญ่ต่อเนื่องจากสวนรถไฟ และสวนจตุจักร ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาให้คล้ายสวนป่าสีเขียว จุดเด่นอีกประการของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือ สระน้ำ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมายในการเฉลิมพระเกียรติเป็นรูปแบบอักษร "ส" และ "S" ผสานกัน สื่อถึงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ภายในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครอีกด้วย
  • นอกจากพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้นานาพรรณแล้ว จุดเด่นอีกประการของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ อนุสรณ์ที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือในการสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ของหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า และประชาชน นั่นก็คือ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ นอกจากนั้นยังมี สวนจราจรเยาวชน ซึ่งเป็นการจัดเส้นทาง จักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ วินัยการจราจรด้วย