Accessibility help

เมนูหลัก

กฎหมายแพ่ง

  • “การหมั้น” หรือ “สัญญาหมั้น” หมายถึง สัญญาว่าจะสมรส การหมั้น หรือสัญญาหมั้นเป็นสัญญาที่สัญญาว่าจะสมรสในอนาคต แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะต้องมีการหมั้นก่อนที่จะทำการสมรสทุกกรณี อาจจะมีการสมรสโดยไม่มีการหมั้นเกิดขึ้นก่อนก็ได้ การหมั้นหรือสัญญาหมั้นนั้นแต่ต่างจากสัญญาอื่นๆประการที่ไม่
  • <p>เกริ่นนำ เมื่อชายและหญิงทำการสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทรัพย์สินระหว่างชายและหญิงนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยกฎหมายต้องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยาให้เป็นไป</p>