Accessibility help

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมครอบครัว

  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมและทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า" วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30-11.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
  • ขอเชิญ ครอบครัว และ ลูกๆ เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่ ๓.๖/๒๕๕๔๕ ดุลยภาพกับการดูแลครอบครัวและตนเอง ตอนที่ ๓ ตอน “บัญชีครัวเรือน & แนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่–พร้อมรับมือกับประชาคมอาเซี่ยน” บริหารการเงินในครอบครัว ที่พ่อ-แม่ และ ลูกๆควรรู้ วิทยากรจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ : เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.๓๐น.
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง "ดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2" ณ ห้องประชุมร้านเลมอนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-11.30 น. วิทยากรโดย พญ.จินตนา มโนรมภัทรสาร แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล รับจำกัด 50 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ค่ะ
  • ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ "รับมือลูกวัย 0-6 ปี ส่งเสริมด้านโภชนาการลูกรัก" โดย พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว และเภสัชกรหญิงเพ็ญศิริ วังเกล็ดแก้ว (ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ) วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเลมอนฟาร์ม ดิอเวนิว แจ้งวัฒนะ รับจำนวนจำกัด 25 ครอบครัว
  • ‘ศิลปะ’ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเสริมจินตนาการและความสร้างสรรค์ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกเข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ “ศิลปะกับการสร้างจินตนาการ” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมร้านเลมอนฟาร์ม สาขาแจ้งวัฒนะ โดยวิทยากรจากกลุ่มไม้ขีดไฟ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • ขอเชิญพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ครั้งที่ ๒.๖/๒๕๕๕ เรื่อง ดุลยภาพกับการดูแลครอบครัวและตนเอง ตอน “เข้าใจพัฒนาการลูกรักตามวัย & สื่อสารแบบไหนที่ลูกอยากฟัง” วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ พื้นที่เรียนรู้ครอบครัว อาคารวีรสุ ชั้น 2 ภายในศูนย์การค้า ดิ อเวนิว ถนนแจ้งวัฒนะ