Accessibility help

เมนูหลัก

ชีวิตคู่

  • เนื้อคู่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า "ชายและหญิง ที่ถือกันว่าได้เคยครองคู่กันมาแต่ปางก่อน ชายและหญิงที่เหมาะสมเป็นคู่ครองกัน" โดยส่วนใหญ่ชีวิตคู่มักเริ่มด้วยดี มีทั้งความรัก ความสุข ช่วยกันประคับประคองชีวิตคู่ด้วยความพอใจทั้งสองฝ่าย หลายคนมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นไปตลอดรอดฝั่ง แต่มีไม่น้อยที่ล้มเหลว บางคู่ต้องหย่ากัน บางคู่ถึงแม้อยู่ด้วยกัน
  • กิ๊กคืออะไร ทำไมต้องกิ๊ก ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายคำว่า "กิ๊ก" ว่าเป็นคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ หมายถึงเสียงของแข็งกระทบกัน ถ้านิยามของคำว่ากิ๊กเป็นไปอย่างที่ราชบัณฑิตยสถานนิยามไว้ก็คงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องกล่าวถึง แต่ที่ต้องกล่าวถึงและจำเป็นที่จะต้องนำมาวิพากย์วิจารณ์
  • ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด ในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
  • สมาชิกในครอบครัวต้องมีความตั้งใจดีต่อกัน ยอมรับสมาชิกในครอบครัว ต้องคำนึงว่า แต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์มาไม่เหมือนกัน ทำให้คำพูดที่สื่อสารระหว่างบุตรกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อาจทำให้มีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ บซึ่งกันและกันและใช้เหตุผลพูดกัน
  • การครองรักครองคู่ของผู้ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้นล้วนแล้วแต่ฝันถึงวันอันสดใส ทุกคู่ต่างตั้งอกตั้งใจที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะย่างกรายเข้ามาในชีวิตกันทุกขณะจิตเลย
  • ขอบเขตความเป็นส่วนตัว ดูจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของคู่สมรส เห็นได้จากหลายคู่ที่ทะเลาะกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก้าวล่วง หรือ “ล้ำเส้น” เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ฝ่ายนั้นไม่ยินดี กลายเป็นความบาดหมาง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหองระแหง ไม่ยั่งยืน คุณหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข ให้