Accessibility help

เมนูหลัก

เศรษฐกิจครอบครัว

  • การทำให้ “วิกฤติ” เศรษฐกิจเป็น “โอกาส” จริง ต้องสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจของประเทศที่จะไม่หวั่นไหวหรือพังทลายในอนาคต ถ้าเชื่อว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “เสาเข็ม” จริง ก็น่าจะถึงเวลา “ลง” ได้แล้ว
  • ประเทศไทยเรานั้น เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ คือ มี ทะเล มีภูเขา มีป่า มีพืช มีสัตว์นานาชนิด เราพูดรวมๆ ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว โดยเฉพาะภาคใต้ของเรามีครบทุกอย่าง เราจึงไม่เดือดร้อนในการแสวงหาปัจจัย 4 มาบำรุงชีวิตของเราเลย
  • <p>เส้นทางการพัฒนาประเทศนับจากมีแผนพัฒนาประเทศไทยฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504&nbsp; เป็นต้นมา มีการดำเนินการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสำคัญ&nbsp; อย่างไรก็ดีในราวหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา กระบวนทัศน์การพัฒนาได้ปรับมาสู่การพัฒนาที่มี &ldquo;คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา&rdquo;</p>