Accessibility help

เมนูหลัก

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

ปรัชญา แนวคิด
การใช้องค์ความรู้ทางศาสนาที่ทำให้ชาวไทยมุสลิมทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ มีการทำงานที่ครอบคลุมหลายประเด็น และหลายพื้นที่

วัตถุประสงค์
-?รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะในอิสลาม และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะมุสลิมไทย
-?ผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่นๆ ในหมู่ชาวไทยมุสลิม
-?สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้อิสลามกับสุขภาวะที่จะโน้มน้าวให้ชาวไทยมุสลิมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สร้างปัญหาสุขภาวะ
-?สร้างเครือข่ายผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาวะ

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?
1 ตุลาคม 2546

ความเป็นมา
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนดูและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาวะให้เข้มแข็งในหมู่ชาวไทยมุสลิม

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
แผนงานส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ยังเป็นเสมือนพื้นที่ตัวอย่างของ สสส. ที่ทำงานเฉพาะกับมุสลิม มีการทำงานครอบคลุมหลายประเด็น และหลายพื้นที่ โดยใช้คำสอนศาสนาเป็นทางนำ

ความเชี่ยวชาญ
สุขภาวะมุสลิม

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
กลุ่มเป้าหมายหลักของแผน คืออิหม่าม ผู้นำศาสนาอื่นๆ ครูสอนศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และผู้นำองค์กรต่างๆ อิหม่าม ผู้นำศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสอนศาสนาส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากลำบาก แต่เป็นกลุ่มคนที่ถ่ายทอดความรู้ทางศาสนาแก่มุสลิมแทบทุกคน ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรเป็นกล่าที่เคลื่อนไหวและเสียสละทำงานพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

งานที่ดำเนินการ
1.?สานสายใยครบอครัวไทยมุสลิม (ผู้ปกครองและเยาวชน)
2.?โครงการกีฬาครอบครัวชุมชนบางมะเขือ

แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.?ได้เอกสารวิชาการทางด้านสุขภาวะ 6 ชุด
2.?การประชุมตัดสินชี้ขาดเรื่องบุหรี่และยาเสพติดว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการอิสลาม
3.?จัดตั้งชุมชนรักษ์สุขภาพ 4 ชุมชน ได้แก่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา หนองจอก
4.?ผลักดันการทำสุหนัดเข้าอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549

การติดต่อ

?คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
?กรุงเทพฯ 10300

?? 0-2218-6193

0-2218-6194
เว็บไซต์?www.muslimthaihealth.com

sumaiya_chula@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) รศ.ดร.?อิศรา? ศานติศาสน์
ตำแหน่ง?ผู้จัดการ

?คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
?กรุงเทพฯ 10300

?? 0-2218-6193

08-1551-6955

?0-2218-6229
เว็บไซต์?www.muslimthaihealth.com

?isra.s@muslimthaihealth.com
?
(2)? ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ

?123/744 หมู่ที่ 16
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

?043-203593

?08-5001-0528

?043-364638

เว็บไซต์ www.muslimthaihealth.com

?preeda.p@muslimthaihealth.com
?
(3)? ผศ. ดร.?อิสมาแอ อาลี

?มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

?073-331305

?08-9380-4721

?073-348726

เว็บไซต์ www.muslimthaihealth.com

ismaae.a@muslimthaihealth.com

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
1.???? ผลงานทางวิชาการ
1.1?? ผลงานวิจัย
1.1.1 เรื่อง การศึกษาการส่งเสริมสุขภาพของชาวมุสลิมในประเทศไทย
1.1.2 เรื่อง หลักสูตรการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม

1.2?? หนังสือทางวิชาการ
1.2.1 เรื่อง คุตบะห์เพื่อสุขภาวะ
1.2.2 เรื่อง การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามูฮัมมัด

2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
2.1 หนังสือ
2.1.1 เรื่อง รวมคุตบะห์เพื่อสุขภาวะ เล่ม 1
2.1.2 เรื่อง รวมคุตบะห์เพื่อสุขภาวะ เล่ม 2
2.1.3 เรื่อง อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม
2.1.4 เรื่อง คุ่มือค่ายอบรมเยาวชนมุสลิม
2.1.5 คลังวิชาการสุขภาวะมุสลิม
2.2 วารสาร
2.2.1 สุขสาระ
2.3 รายการวิทยุ
2.3.1 รายการ ร้อยดวงใจใส่ใจคุณภาพ ผ่านรายการวิทยุชุมชน คลื่น FM 107.75

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
31 ตุลาคม 2549