Accessibility help

เมนูหลัก

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง สถาบันรักลูก

? ? ข้อมูลทั่วไป

??????? โครงการครอบครัวเข้มแข็ง สถาบันรักลูก

ประเภทองค์กร?บริษัทเอกชน

ปรัชญาแนวคิด?
1.พลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราคือ พลังครอบครัว
2.พ่อแม่ทุกคนรักลูก ความรักลูก คือพลังนิวเคลียร์ของสังคม
3.พ่อแม่ทุกคนถ้ามีการเรียนรู้ ย่อมสามารถลุกขึ้นมาปกป้องและพัฒนาลูกกับครอบครัวของตนเองได้
4.ชุมชนที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน ย่อมสามารถลุกขึ้นมาปกป้องดูแลสมาชิกในชุมชนของตนได้

วัตถุประสงค์
1.?เพื่อสร้างเวทีพัฒนาความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด เช่น ในพื้นที่เทศบาล, อบต., โรงเรียน หรือกลุ่มองค์กรสังคมต่างๆ ฯลฯ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดเวทีร่วมคิด ร่วมมองปัญหา ที่จะนำไปสู่
? -?การเข้าใจสภาพของครอบครัว ในบริบทของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ และการเข้าใจถึงการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ที่พึ่งตนเองและรู้ทัน ยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งในโลกที่เปลี่ยนแปลง
? -?การเข้าใจถึงความสัมพันธ์สามี ? ภรรยา อันเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ในครอบครัว
? -?การเข้าใจถึงหลักคิดและจิตวิทยาการพัฒนาเด็ก
2.?เพื่อผลักดันการสร้างแผนพัฒนาเด็กและครอบครัวของชุมชนในระดับต่างๆ ทั้งระดับชุมชนและระดับจังหวัด
3.?สังเคราะห์ความรู้ในการใช้ภูมิปัญญา สร้างการเรียนรู้ของครอบครัวแบบไทยในบริบทโลกาภิวัฒน์ เพื่อนำไปใช้ขยายผลในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
4.?การพัฒนาแกนนำด้านครอบครัว ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อหลักคิดการพัฒนาครอบครัวและมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การเป็นแกนผลักดันสร้างเวทีหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของครอบครัวในชุมชนต่อไป
5.?เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนที่มีการเรียนรู้และปฏิบัติตามแผนของตนเองให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกัน โดยผ่านกลไกสื่อในระดับจังหวัด
6.?เชื่อมโยงกับแนวทางภาครัฐ (ผู้ว่า CEO, หรือกระทรวงพัฒนาสังคม ฯลฯ) ในการนำเอา Model การจัดการเรียนรู้ของครอบครัวในชุมชนของโครงการนี้ไปพัฒนาต่อในงานด้านครอบครัวของภาครัฐต่อไป

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?ธันวาคม 2546

ความเป็นมา
พัฒนาจากสถาบันครอบครัวรักลูกที่ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงวัยรุ่น โดยผ่านกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการให้กับพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเมืองใหญ่ๆ ในจังหวัดต่างๆ และต่อมาได้ขยายฐานการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนใน 8 จังหวัด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และใช้หลักการทำงานแบบ Area Approach ผ่านเนื้อหา 4 ด้าน คือ หลักคิดครอบครัวเข้มแข็ง, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, การพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในชื่อโครงการครอบครัวเข้มแข็ง

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
1.?สร้างการเรียนรู้เรื่องครอบครัวโดยผ่านรูปแบบ การจัดเวทีเรียนรู้ในชุมชน, สื่อเพื่อการเรียนรู้ และงานวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.?ผลักดันนโยบายด้านเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
3.?สร้างเครือข่ายและเกิดการเคลื่อนตัวในชุมชน/ จังหวัด
4.?สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบและกลไกในพื้นที่เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาครอบครัวโดยชุมชน
5.?พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง

ความเชี่ยวชาญ?
ผลิตสื่อและกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
1. แกนนำชุมชนที่สนใจด้านเด็กและครอบครัว รวมประมาณ 400 คน ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมสู่การเป็นแกนนำด้านครอบครัวของจังหวัด ที่จะผลักดันงานต่อไปในอนาคต
2. พ่อแม่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ประมาณ 10,000 ครอบครัว ได้มีโอกาสสร้างเสริมศักยภาพโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. พ่อแม่วงกว้างใน 8 จังหวัดเป้าหมายได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านสื่อวิทยุและสื่อท้องถิ่นในจังหวัด

งานที่ดำเนินการ?
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่ดำเนินงาน 9 จังหวัด ใน 3 ภาค คือ ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา / ภาคอีสาน จังหวัด สุรินทร์ กาฬสินธุ์/ ภาคใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา

แหล่งทุน??
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
โครงการครอบครัวเข้มแข็ง ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2547 ? ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 2 ปี ครึ่ง เกิดเวทีเรียนรู้กว่า 300 เวที มีเวทีเรียนรู้ทางอากาศ มีการทำงานวิจัยโดยในปีแรกของการดำเนินงานใช้เครื่องมือวิจัยของ ดร.น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นแนวทางในการทำงานวิจัย และในปีต่อมาโครงการจึงได้พัฒนาเครื่องมือสำรวจครอบครัวเข้มแข็ง 7 เครื่องมือประกอบด้วย
1.บัญชีชีวิต
2.ความสัมพันธ์ในครอบครัว
3.การเลี้ยงลูก
4.พื้นที่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์
5.ภูมิปัญญาในวงจรชีวิต
6.ทุกข์ของครอบครัวในชุมชน
7.คำสอนของครอบครัว
จากการดำเนินงานที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน เช่น การเลิกเหล้า เลิกการพนัน การหันมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัว การฟื้นฟูความสัมพันธ์และการเข้าใจกันในครอบครัว การฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างในชุมชนที่เกือบจะสูญหายไป เป็นต้น? ซึ่งล้วนเกิดจากการตระหนักและผลักดันจากคนในชุมชนเอง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเห็นคุณค่าของทุกคน การให้ความสำคัญกับทุกความคิด การทำงานแบบมีระบบ เกาะติด และมีการเชื่อมประสานกันเป็นทีม มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนางาน

การติดต่อ

?ศูนย์ครอบครัวเข้มแข็ง สถาบันรักลูก
เลขที่ 932 ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กทม.
รหัสไปรษณีย์ 10800?

? 02 ? 913-7555 ต่อ 4610,4611,4630,4640

?02-831-8499

เว็บไซต์?www.thaifamilylearning.com

?insti@raklukefamilygroup.com

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

จินตนา?คุมพ์ประพันธ์

สุภาวดี?หาญเมธี