Accessibility help

เมนูหลัก

นิตยสาร Mother & Care

?ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
?นิตยสาร Mother & Care นิตยสารในเครือบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

ประเภทองค์กร
?ผลิตนิตยสารสำหรับครอบครัวที่ตั้งครรภ์และมีลูกอายุไม่เกิน 9 ปี

ปรัชญา แนวคิด
?สร้างสรรค์งานคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์
?1. เพื่อผลิตเนื้อหาในนิตยสารที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวที่ตั้งครรภ์และมีลูกอายุไม่เกิน 9 ปี
2. จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กเป็นประจำ เช่น กิจกรรมเติมสีเล่นศิลป์ ที่ร้านหนังสือบีทูเอส เป็นประจำทุกเดือน, กิจกรรมพาครอบครัวทัวร์ความรู้ (Museum for Kids) เป็นประจำทุกเดือน ฯลฯ
3. จัดกิจกรรมเสวนาร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านครอบครัวเพื่อให้ความรู้พ่อแม่เป็นประจำ
4. เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์แต่ละสาขาให้ข้อมูลความรู้แก่กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็ก ด้วยการจัดกิจรรมครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบงาน Event

?วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
?เดือนตุลาคม 2547

ความเป็นมา
บริษัท จีเอ็มมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารเป็นหลัก และมีนิตยสารในเครือหลายเล่ม การผลิตนิตยสาร Mother & Care ก็เพื่อต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับความต้องการในตลาดเกี่ยวกับสินค้าแม่ๆ ลูกๆ ก็ขยายตัวอย่างมาก เพราะพ่อแม่รุ่นใหม่ต้องการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพมากขึ้น ทำให้สนใจเรื่องข้อมูลและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจผลิตนิตยสาร Mother & Care เสนอตัวเป็นนิตยสารทางเลือกสำหรับพ่อแม่รุ่นใหม่ ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งอาชีพการงาน การดูแลครอบครัว ดูแลตัวเอง และดูแลลูกน้อยอย่างมีคุณภาพ?

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
?เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงเคล็ดลับเทคนิคในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี ดูแลตนเองให้สมกับความเป็นคุณแม่รุ่นใหม่ และไม่ลืมที่จะดูแลสามี เพื่อให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความสุขระหว่างพ่อ แม่ ลูก ที่สำคัญต้องนึกถึงสังคมโดยรวมด้วย

ความเชี่ยวชาญ
1.?ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงเทคนิคในการดูแลครรภ์ การเลี้ยงลูกและการดูแลครอบครัวอย่างถูกวิธี
2.?จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
3.?จัดกิจกรรมในการแบ่งปันความรู้ และรอยยิ้มสู่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
-?แพทย์และนักวิชาการ
-?คุณแม่ตั้งครรภ์
-?พ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วง 0-9 ปี
-?เด็กวัยแรกเกิดถึง 9 ปี
-?โรงเรียน

งานที่ดำเนินการ
1.?นิตยสารรายเดือน Mother & Care
2.? งาน Mother & Care Festival
3.? กิจกรรม Museum for Kids พาครอบครัวไปทัวร์ความรู้
4.? กิจกรรมเติมสีเล่นศิลป์
5.?โครงการ ?คุณแม่เตรียมคลอด คุณพ่อเตรียมเชียร์?
6.?โครงการ ?ทอดผ้าป่าหนังสือ?
7.?โครงการ ?ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน? (โครงการร่วมกับ TK Park และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก)

แหล่งทุน
?เงินลงทุน และรายได้จากสปอนเซอร์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
?- งาน Mother & Care Festival Art Kids Discovery เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทย มีค่านิยม และมุมมองเกี่ยวกับศิลปะสำหรับเด็กเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเห็นความสำคัญของศิลปะและการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์
-? โครงการ ?คุณแม่เตรียมคลอด คุณพ่อเตรียมเชียร์? เป็นโครงการส่งเสริมความรักความผูกพันของสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งฝึกวิธีการดูแลครรภ์ ทั้งในด้านการออกกำลังกาย การดูแลตัวเองทั้งด้านโภชนาการและด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อครรภ์ ตลอดจนบทบาทของคุณพ่อในการเตรียมตัวคลอด
- โครงการ ?เติมสี เล่นศิลป์? เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรม และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ?เติมสี เล่นศิลป์? เพื่อให้เด็กมีแนวคิดใหม่ๆ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา
- โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการกระจายหนังสือดีๆ สู่เด็กๆ ในพื้นที่อันห่างไกล โดยจัดเป็นโครงการทอดผ้าป่าร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดซื้อหนังสือเล่มใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร และสื่อต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร เพื่อรับบริจาคหนังสือจากประชาชนทั่วไป เพื่อนำหนังสือที่ได้จากการจัดซื้อและรับบริจาค ไปมอบให้กับเด็กๆ ตามพื้นที่ต่างๆ ที่ขาดแคลนเป็นประจำทุกปี (จังหวัดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ ภูเก็ต(หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ) และที่ขอนแก่น)
- งาน Mother & Care Festival ครั้งที่สองในปี 2006 ภายใต้คอนเซปต์ Baby brain based เกิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านสมองของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 9 ขวบ เป้าหมายในการจัดงานไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมความฉลาดของเด็กเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงความฉลาดที่รู้จักคิดวิเคราะห์ถูกผิดดีชั่ว รวมถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการมองโลกในแง่ดีอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดก็คือให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมต่อการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยอย่างถูกวิธีและเต็มตามศักยภาพของเด็ก

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
?การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพเพื่อเป้าหมายการเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับพ่อแม่รุ่นใหม่ทุกท่าน

กิจกรรมเติมสีเล่นศิลป์


กิจกรรมคุณแม่เตรียมคลอด คุณพ่อเตรียมเชียร์

?
กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ

การติดต่อ

?555 อาคารเบ็ญจมาศ ชั้น 5, 6 ซอยร่วมจิตร ถนนราชสีมา?
?แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02-6693960-4

? 02-6693965
เว็บไซต์?www.gmmultimedia.co.th

?mothercare@gmmultimedia.co.th

ผู้ประสานงานองค์กร
(1)?นาง?ปัณณธร?ใสแสง
ตำแหน่ง??หัวหน้ากองบรรณาธิการ

?555 อาคารเบ็ญจมาศ ชั้น 5, 6 ซอยร่วมจิตร ถนนราชสีมา?
?แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02-6693960-4

?0-9121-8001

??0-2669-3965
เว็บไซต์??www.gmmultimedia.co.th

?pannathon@hotmail.com

(2)?นางสาว นมิดา แพ่งสภา
ตำแหน่ง??เลขากองบรรณาธิการ
?555 อาคารเบ็ญจมาศ ชั้น 5, 6 ซอยร่วมจิตร ถนนราชสีมา?
?แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

02-6693960-4

?0-1424-3743

?0-2669-3965
เว็บไซต์??www.gmmultimedia.co.th

??am042@hotmail.com

?วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
?24 สิงหาคม พ.ศ. 2549


กิจกรรมคุณแม่เตรียมคลอด คุณพ่อเตรียมเชียร์??
?

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน