Accessibility help

เมนูหลัก

กลุ่มครอบครัวชุมชนร่มเกล้า

? ??ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร กลุ่มครอบครัวชุมชนร่มเกล้า

ประเภทองค์กร องค์กรพัฒนาในชุมชน

ปรัชญา แนวคิด
ครอบครัวที่มีการเรียนรู้ ย่อมเข้มแข็งและพร้อมจะปกป้องพัฒนาลูกกับครอบครอบครัวของตนได้

วัตถุประสงค์
1.เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อครอบคัวที่เข้มแข็ง
2.เปิดเวทีเรียนรู้และระดมความคิด ประสบการณ์ของครอบครัวในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาของครอบครัว เด็ก และเยาวชน
3.เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเด็ก และครอบครัว

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
มิถุนายน 2549

ความเป็นมา
จากแม่กลุ่มเล็กๆ ที่มีความเป็นห่วงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวลูกของเรา และเห็นว่าปัญหาเด็กในชุมชนจะมุ่งแก้ที่เด็กเพียงลำพังไม่ได้ ครอบครัวเป็นกลไกสำคัญของการแก้ปัญหาเด็ก แต่นับวันครอบครัวมีแต่จะอ่อนแอลง ขาดกระบวนการจัดการปัญหาของลูกที่เหมาะสม เราจึงควรต้องหันมาสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง จึงเกิดเป็น ?กลุ่มครอบครัวชุมชนร่มเกล้า?

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
1.จัดเวทีเรียนรู้ของพ่อแม่ เด็ก และเยาวชน
2.จัดอบรมและให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อมุมมองเรื่องครอบครัว
3.สื่อเพื่อครอบครัวและชุมชน
?
กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
1.เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนประถมและมัธยม
2.ครอบครัวจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
เดือนสิงหาคม 2549 จัดเวทีเรียนรู้ครั้งที่ 1? เรื่อง ?เลี้ยงลูกอย่างไรให้รักเรียน?

แหล่งทุน
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

การติดต่อ

?333/102 หมู่ที่?4?ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น?เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์? 10520

?02-916-3179

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) นางสาวปราณี รัตนาไกรศรี?
ตำแหน่ง?? ผู้ประสานงาน

?333/102 หมู่ที่?4?ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น?เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์? 10520

?02-916-3179

?081-423-6664?

(2) นางสาวขวัญณริพัทร์ พืชพันธุ์?

?333/102 หมู่ที่?4?ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น?เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์? 10520

?02-916-3341,02-916-3412

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
1 พฤศจิกายน 2549

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

ปราณี รัตนาไกรศรี
?