Accessibility help

เมนูหลัก

เครือข่ายพุทธิกา

? ? ข้อมูลทั่วไป

เครือข่ายพุทธิกา

ประเภทองค์กร องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร

ปรัชญา แนวคิด
ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมสมัย? และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม
2.เพื่อการฟื้นฟูบทบาทพระสงฆ์ในสังคม
3.เพื่อส่งเสริมบทบาทของพุทธบริษัทในสังคมไทย
4.เพื่อเป็นองค์กรประสานงานภาคประชาชนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง ปี?2542

ความเป็นมา
?การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จำกัดอยู่กับพระสงฆ์หรือรัฐบาลเท่านั้น? หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน? และเป็นความรับผิดชอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย
?ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่พระพุทธศาสนาประสบภาวะวิกฤต? จึงควรที่ชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและกลับมามีความหมายต่อสังคมไทยรวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก
?ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายพุทธิกา จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนสำหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
?เครือข่ายพุทธิกา ประกอบด้วยองค์กรสามาชิก ๘ องค์กร ได้แก่ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิเด็ก มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสานแสงอรุณ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย และมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
?แนวทางการดำเนินงาน ที่สำคัญคือการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมของพุทธศาสนาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและสังคม หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เครือข่ายฯ ให้ความสำคัญได้แก่ แนวความคิดเรื่อง ?บุญ? ซึ่งปัจจุบันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันมาก บ่อยครั้งการทำบุญในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่หลักธรรมข้อนี้มีศักยภาพอย่างมากในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีงามและสงบสุข อีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความตาย และทางเครือข่ายฯ ได้จัดทำโครงการเผชิญความตายอย่างสงบขึ้น โดยมีกระบวนการเรียนรู้ด้านในของชีวิต สามารถเผชิญความตายได้ทั้งกับตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
1.งานรณรงค์ฉลาดทำบุญ??
?1.1?งานรณรงค์? มีกิจกรรมดังนี้
?-?ฉลาดทำบุญ : จิตอาสา? ปันศรัทธาและอาทร ปี 1,? ปี?2
?1.2?หนังสือฉลาดทำบุญ
2.รณรงค์โครงการเผชิญความตายอย่างมีสงบ?
3.งานเสวนาประจำปี?

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
บุคคลทั่วไป

แหล่งทุน
สสส.

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.งานรณรงค์ฉลาดทำบุญ??
?1.1?งานรณรงค์? มีกิจกรรมดังนี้
??-?ฉลาดทำบุญ : จิตอาสา? ปันศรัทธาและอาทร ปี 1,? ปี?2
?1.2?หนังสือฉลาดทำบุญ
2.รณรงค์โครงการเผชิญความตายอย่างมีสงบ?
3.งานเสวนาประจำปี?

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
สังคมยังต้องการทางเลือกในการใช้ชีวิต? เราต้องนำเสนอให้ถูกจุดและตรงกับต้องการของกลุ่มเป้าหมายจึงจะประสบความสำเร็จ
?

การติดต่อ

? ที่อยู่?เลขที่? 8/23 ซอยบ้านช่างหล่อ?ถนนพรานนก
แขวงบ้านช่างหล่อ?เขตบางกอกน้อย
จังหวัด กรุงเทพฯ?
รหัสไปรษณีย์? 10700

??0-2866-2721

??0-2866-2722

เว็บไซต์??www.budnet.info

??b_netmail@yahoo.com

คำสำคัญ
เครือข่ายพุทธิกา

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
1.เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
?1.1 หนังสือ
? 1.1.1 ฉลาดทำบุญ
??1.1.2 มองอย่างพุทธ
??1.1.3 ชีวิตและความตายในสังคมสัมยใหม่
??1.1.4 ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
??1.1.5 เหนือความตาย :?จากวิกฤติสู่โอกาส
??1.1.6 การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
??1.1.7 บทเรียนจากผู้จากไป? ผลึกความรู้ดูแลคนไข้
??1.1.8 สุขสุดท้ายที่ปลายทาง? เผชิญความตายอย่างสงบ
??1.1.9 30 วิธีทำบุญ
??1.1.10 สอนลูกทำบุญ
?1
.2?วารสาร
? 1.2.1 พุทธิกา? ราย? ๓? เดือน
?1.3 แผ่นพับ
???1.3.1 เรื่อง แนะนำเครือข่ายพุทธิกา
?? 1.3.2 เรื่องโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
?1.4 วีซีดี?
? 1.4.1 ซีดีบมความมองย้อนศร
? 1.4.2 ซีดีบทความมองอย่างพุทธ
? 1.4.3 ซีดีภาพสารคดีเรื่อง? สู่ความสงบที่ปลายทาง :? บทเรียนชีวิตในยามเจ็บป่วย
? 1.4.4 ซีดีเสียง? บทพิจารณา ?ตายก่อนตาย?? และการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ / บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิต / ตายดีมีสุข

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
9? พฤศจิกายน? 2549

องค์กรที่อยู่ในสังกัด/เครือข่ายที่ทำงานด้านครอบครัว
(1) มูลนิธิโกมลคีมทอง
ความเชี่ยวชาญด้าน?ทำสำนักพิมพ์และทำงานกับเยาวชน
??0-2412-0744

(2)?มูลนิธิสุขภาพไทย
ความเชี่ยวชาญด้าน?สุขภาพ
??0-2589-4243

(3) มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
ความเชี่ยวชาญด้าน?เกษตรอินทรีย์
??0-2251-5002,0-2251-1752,0-2251-6247

(4) มูลนิธิเด็ก
คามเชี่ยวชาญด้าน?เด็ก
??0-2814-1481-7

(5) มูลนิธิสานแสงอรุณ
ความเชี่ยวชาญด้า?ชีวิตทางเลือกและชุมชน
??0-2237-0080

(6) มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
ความเชี่ยวชาญด้าน ทำงานกับพระสงฆ์และชุมชน
??0-2800-6549