Accessibility help

เมนูหลัก

อาศรมวงศ์สนิท ภายใต้มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป

? ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
อาศรมวงศ์สนิท ภายใต้มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป

ประเภทองค์กร
องค์กรพัฒนาเอกชน

ปรัชญา แนวคิด
1.?เป็นชุมชนที่ทวนกระแสสร้างวิถีทางเลือกใหม่ เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ
2.?มีภาวนาเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมเปลี่ยนแปลงสังคม
3.?สามารถพึ่งตนเองได้พอประมาณ
4.?เอื้อให้สมาชิกมีการเรียนรู้ เพื่อค้นหาศักยภาพของตน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มบทบาทของการภาวนาเพื่อรับใช้สังคมและส่งเสริมการทำงานรับใช้สังคม
2. เพื่อเน้นการสร้างชุมชนที่มีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน
2.1 ใช้การตัดสินใจร่วมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2.2 ลดความแตกต่างของรายได้
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2.4 ทำงานด้วยความเข้าใจกัน และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
2.5 เสริมสร้างสามัคคีธรรมภายในชุมชน
3. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ความคิด เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับใช้สังคม
4. เพื่อสร้างรายได้เพื่อพึ่งตนเอง และแบ่งปันรายได้เพื่อสังคม
5. เพื่อขยายและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์กรพันธมิตรในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2527

ความเป็นมา
?เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคมา เพื่อทำประโยชน์ให้กับนักกิจกรรมที่ต้องการที่พักพิง แรกเริ่มนั้นผู้ก่อตั้งพยายามสร้างพื้นที่แห่งการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด จากนั้นเริ่มมีสิ่งก่อสร้างทั้งในส่วนของสำนักงาน บ้านพัก อาคารสัมมนา โรงครัว ห้องสมุดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน
?
ประเด็นสำคัญในการทำงาน
?งานด้านพัฒนาสังคม

ความเชี่ยวชาญ
1.?ธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนธิเบต
2.?สร้างบ้านดิน
3.?พัฒนาผู้นำระดับรากหญ้า
4.?เกษตรธรรมชาติ
5.?อาหารเพื่อสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
1.?ผู้นำชาวบ้านและองค์กรระดับรากหญ้า
2.?บุคคลทั่วไป
3.?สมณะเพศ เช่น พระ แม่ชี นักบวช เป็นต้น
4.?ชาวต่างชาติ

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
ทุกโครงการสามารถจัดร่วมกับกลุ่มครอบครัวได้ ขึ้นอยู่กับการจัดกระบวนการ ?

แหล่งทุน
?เงินทุนได้จากองค์กรในเมืองไทยและองค์กรต่างประเทศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.?ธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนธิเบต
2.?สร้างบ้านดิน
3.?พัฒนาผู้นำระดับรากหญ้า
4.?เกษตรธรรมชาติ
5.?อาหารเพื่อสุขภาพ

ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร


?

?

?

การติดต่อ

?เลขที่ 20 / 5 หมู่ที่ 3 แขวง/ ตำบลคลองใหญ่เขต/ อำเภอองครักษ์
?จังหวัดนครนายกรหัสไปรษณีย์26120

? 037-333 -182-3

?037-333-184

เว็บไซต์?www.semsikkha.org

?
ashram@semsikkha.org

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่?
www.semsikkha.org

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

กุลพร เปลี่ยนสมัย