Accessibility help

เมนูหลัก

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

ประเภทองค์กร
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

ปรัชญา แนวคิด
รักแท้ คือ บ่อเกิดของคุณธรรม-จริยธรรม คุณภาพ และคุณค่าแห่งชีวิต
ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรัก และเสาหลักแห่งสันติ

วัตถุประสงค์
1.?เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นพื้นฐานของความรัก ความสามัคคี และสันติสุขอันยั่งยืนของสังคม ประเทศชาติ และโลก
2.?เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและการดำเนินชีวิต แก่เยาวชน คู่รัก-คู่สมรส และครอบครัว
3.?เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
2 กุมภาพันธ์ 2540

ความเป็นมา
ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีพลเอกสายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาต่างๆ ร่วมก่อตั้ง สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ มี ศ. ดร.? นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานสหพันธ์ฯ คนแรก ปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และคนโสด
1.?เชื่อฟังและกตัญญูต่อ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์
2.?ดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีงาม ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
3.?อุทิศตนและเสียสละเพื่อความสุขความเจริญของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก
?โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ และศาสนา
รณรงค์ให้คู่รัก คู่สมรส
1.?รักเดียวใจเดียวและซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนตลอดไป ไม่หย่าร้าง
2.?อบรมลูกหลานให้ดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีงาม ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
3.?อุทิศตนและเสียสละเพื่อความสุขความเจริญของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก
โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ และศาสนา

ความเชี่ยวชาญ
-?การอบรมเยาวชนคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและการดำเนินชีวิต
-?การอบรมและให้คำปรึกษาด้านชีวิตคู่และชีวิตครอบครัว
-?การดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งของครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
-?เยาวชน อายุ 15 -25 ปี
-?คู่รัก คู่สมรส

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
-?โครงการครอบครัวคุณธรรม (Pure Love Family) ?รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม? โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับความรักและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (
www.purelovenet.com)
-?โครงการสัมมนาวันครอบครัวสากล จัดสัมมนาเนื่องในวันครอบครัวสากล (International Day of Families) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
-?โครงการพิธีรับพรมงคลสมรสเพื่อสันติภาพโลก เพื่อสานสายสัมพันธ์รักของคู่รัก คู่สมรส ให้แน่นแฟ้น
-?โครงการค่ายครอบครัว Pure Love Family Camp เพื่อสานสายสัมพันธ์รักของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้น
-?โครงการประชุมครอบครัววันอาทิตย์ และ โรงเรียนยุวชนวันอาทิตย์ จัดทุกวันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
แหล่งทุน
-?เงินบริจาคของสมาชิก
-?หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การติดต่อ

?เลขที่ 2? ซอยถาวรธวัช 1? ถนนรามคำแหง 24? แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
?กรุงเทพฯ 10240

?0-2718-7766 ต่อ 320

0-2718-5086
เว็บไซต์?www.family.or.th

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร

(1)? นาย ?ภาษิต ศิริมาลัย
ตำแหน่ง?เลขาธิการ

?เลขที่ 2? ซอยถาวรธวัช 1? ถนนรามคำแหง 24? แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
?กรุงเทพฯ 10240

?0-2718-7766 ต่อ 320

?0-2718-5086
เว็บไซต์?www.family.or.th
?
?(2)? นาย จักริน ?เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง?ผู้อำนวยการโครงการครอบครัวคุณธรรม (Pure Love Family)

?เลขที่ 2? ซอยถาวรธวัช 1? ถนนรามคำแหง 24? แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
?กรุงเทพฯ 10240

?0-2718-7766 ต่อ 320

?0-2718-5086เว็บไซต์?www.purelovenet.com

? jakrini@hotmail.com
??
วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
31 ตุลาคม 2549