Accessibility help

เมนูหลัก

สมาคมบ้านเรียนไทย

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร
สมาคมบ้านเรียนไทย

ประเภทองค์กร
เอกชน

วัตถุประสงค์
1. เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการงานวิจัยทางการศึกษา
2. การดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในกิจการงานปฎิรูปการศึกษา
3. ร่วมมือประสานกับบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ
4. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว และพ่อแม่ ผู้ปกครอง
5. การร่วมมือ และดำเนินงานในการแสวงหาความสนับสนุน และทุนสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัว

?วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
9 พฤศจิกายน 2548

ความเป็นมา
เกิดจากการรวมกลุ่มของครอบครัวที่จัดการศึกษาให้ลูกด้วยตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ความเชี่ยวชาญ
1. การรวบรวมข้อมูลครอบครัว
2. การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาโดยครอบครัว
3. การจัดทำสื่อให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
4. การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ระหว่างครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
1. ครอบครัวที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวทั่วประเทศไทย
2. ครอบครัวผู้สนการศึกษาโดยครอบครัวทั่วประเทศไทย
3. ภาครัฐ สื่อมวลชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
1. รับสมัครสมาชิกสมาคมตามข้อบังคับสมาคม
2. ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมอย่างเคร่งครัด
3. พัฒนาสมาคมให้มีศักยภาพและมั่นคงยิ่งขึ้น
4. พัฒนาสื่อของสมาคมให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

แหล่งทุน
1. เงินบำรุงค่าสมาชิกสมาคม
2. เงินบริจาค

 

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
การได้มีส่วนร่วมกับครอบครัว


การติดต่อ

64? ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ? แขวงสีลม? เขตบางรัก? กรุงเทพมหานคร

?/ 0-2266-9727

เว็ปไซด์?www.thaihomeschool.com

contact@thaihomeschool.com

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
?
?? (1) นายยุทธชัย? เฉลิมชัย
ตำแหน่ง?นายกสมาคม

19/24? ถนนบางขุนนนท์? แขวงบางขุนนนท์? เขตบางกอกน้อย? กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ

1. บ้านเรียนไทย
2. thai homeschool
5. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่ (กรณีมีเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ Word, PDF ให้แนบไฟล์มาด้วย กรณีไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ให้ระบุสถานที่ติดต่อ หรือเว็บเพจของเอกสารนั้นสำหรับการลิงก์ข้อมูล)

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่

1. ผลงานทางวิชาการ
1.1?? ผลงานวิจัย
1.1.1 เรื่องรูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย? โดยยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และกลุ่มบ้านเรียนปัญญากร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2543
1.1.2 เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย? โดยยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย และคณะ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2544
1.1.3 เรื่องสภาพการและฐานข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย โดยยุทธชัย เฉลิมชัย และคณะ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม พ.ศ.2547
1.1.4 เรื่องคู่มือครอบครัว ก้าวแรกสู่บ้านเรียน : หลักคิดและกระบวนการเข้าสู่การศึกษาโดยครอบครัว โดยยุทธชัย-อุทัยวรรณ เฉลิมชัย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม พ.ศ.2549

2. วารสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น
2.1 จดหมายข่าวรายเดือนของสมาคมบ้านเรียนไทย
2.2
www.thaihomeschool.com

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
9 ตุลาคม 2549