Accessibility help

เมนูหลัก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

? ? ข้อมูลทั่วไป

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ประเภทองค์กร
องค์กรสาธารณกุศล องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก

วัตถุประสงค์
1.?เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
2.?ศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบอยู่เสมอ
3.?ริเริ่ม พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.?เน้นแนวทางให้พึ่งตนเอง และให้การช่วยเหลือเด็กทำได้กว้างขวางมากขึ้น
5.?รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่ผาสุกแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาว

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
?31 มีนาคม 2525

ความเป็นมา
?เกิดจากสภาพปัญหาเด็กในแต่ละเรื่อง คือ เด็กขาดสารอาหาร(1. โครงการแด่น้องผู้หิวโหย) สื่อกับเด็ก(2. โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก ปัญหาแรงงานเด็ก(3. โครงการแรงงานเด็ก) ปัญหาครอบครัว(4. โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา) และจากการรวมตัวของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน จึงได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในปี 2525 โดยดำเนินงานภายใต้ 4 โครงการหลักข้างต้นนี้

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
-?ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
-?รณงค์ให้ครอบครัวและชุมชนเกิดการเฝ้าระวังปัญหาเด็กในชุมชน
-?สร้างอาสาสมัคร ?อาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก และอาสาสมัครผู้ปกครอง? เพื่อดูแลปกป้องเด็กในชุมชน
-?ศูนย์การเล่น เพื่อการพัฒนา
-?ประสานกับสถานสงเคราะห์และสถานฝึกอบรมเด็ก เพื่อร่วมกันคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองและเด็ก

ความเชี่ยวชาญ
-?การสร้างอาสาสมัครเด็กและผู้ปกครอง เพื่อดูแลป้องกันปัญหาที่เกิดกับเด็กในชุมชน
-?การฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กในเรื่อง การเล่นเพื่อการพัฒนา
-?การศึกษาวิจัยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย
-?เด็กในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
-?ครอบครัวในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
-?หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

งานที่ดำเนินการ
1.?โครงการอาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก
2.?โครงการเล่นเพื่อการพัฒนา
3.?โครงการอาสาสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อชุมชน
4.?โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ปกครองในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน

แหล่งทุน
-?ผู้บริจาคทั่วไป
-?สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-?มูลนิธิซีเมนต์ไทย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
-?โครงการอาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก (สร้างพัฒนาอาสาสมัคร จากผู้รับบริการ)
-?โครงการเล่นเพื่อการพัฒนา (ปี 2542 รางวัลชนะเลิศ การออกแบบสนามเด็กเล่นนานาชาติ จากการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ปกครอง) จาก International for the Child?s Right Play (IPA) ประเทศอังกฤษ

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
การทำงานกับครอบครัวในชุมชนแออัดในเมือง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ร่วมกัน ฉะนั้นปัญหาที่จะเข้าถึงและทำงานด้วยจะค่อนข้างยากเพราะพวกเขาจะไม่ค่อยอยู่กับที่

การติดต่อ

?เลขที่? 143/109-111??? ตรอก/ซอย?วัดสุวรรณคีรี
?ถนน บรมราชชนนี?แขวง/ตำบล? อรุณอมรินทร์????? เขต/อำเภอ? บางกอกน้อย
?จังหวัด?กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์?10700

0-2433-6292 / 0-2884-6603 / 0-2435-5281

??0-2435-5281 กด 102

เว็บไซต์??www.iamchild.org

?iamchild2004@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1)? นางสาว?เข็มพร วิรุณราพันธ์
ตำแหน่ง?ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

?เลขที่? 143/109-111??? ตรอก/ซอย?วัดสุวรรณคีรี
?ถนน บรมราชชนนี?แขวง/ตำบล? อรุณอมรินทร์????? เขต/อำเภอ? บางกอกน้อย
?จังหวัด?กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์?10700

0-2433-6292 / 0-2884-6603 / 0-2435-5281

??0-2435-5281 กด 102

เว็บไซต์??www.iamchild.org

??dogkem47@yahoo.com, iamchild2004@yahoo.com

(2) นาย?เชษฐา?มั่นคง

ตำแหน่ง?หัวหน้าโครงการ?รณรงค์และเผยแพร่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
? เลขที่? 143/109-111??? ตรอก/ซอย?วัดสุวรรณคีรี
?ถนน บรมราชชนนี?แขวง/ตำบล? อรุณอมรินทร์????? เขต/อำเภอ? บางกอกน้อย
?จังหวัด?กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์?10700

? 0-2433-6292 / 0-2884-6603 / 0-2435-5281

??0-2435-5281 กด 102

เว็บไซต์??www.iamchild.org

??munkong9@hotmail.com

(3)นางสาว??ประสบสุข ?โบราณมูล
ตำแหน่ง?หัวหน้าโครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

?เลขที่? 143/109-111??? ตรอก/ซอย?วัดสุวรรณคีรี
?ถนน บรมราชชนนี?แขวง/ตำบล? อรุณอมรินทร์????? เขต/อำเภอ? บางกอกน้อย
?จังหวัด?กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์?10700

0-2433-6292 / 0-2884-6603 / 0-2435-5281

??0-2435-5281 กด 102

เว็บไซต์??www.iamchild.org

?boranmool2@hotmail.com

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่?
http://www.iamchild.org

องค์กรเครือข่าย
โครงการแด่น้องผู้หิวโหย
- กลุ่ม อบต. จำนวน 6 อบต.
- กลุ่มครูในโรงเรียนจำนวน 39 โรงเรียน
- สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)
- สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี มหาสารคาม
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน และบุรีรัมย์
- ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ
- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- สถานีอนามัยตำบลหว้านคำ จังหวัดศรีสะเกษ
- สถานีอนามัยตำบลก้านเหลือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการแรงงานเด็ก
- Thai Cord
- IPEC-The International Programme on the Elimination of Child Labour
- ILO- International Labour Organization
- Child Worker in Asia
- Terre des Hommes-Netherlands
- เครือข่ายสามพรานต้านภัยมนุษย์
- คณะอนุกรรมการระดับชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ และการป้องกันการค้าหญิงและเด็ก

โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา
- กลุ่ม อบต. จำนวน 1 อบต.
- กลุ่มเทศบาลเมือง สมุทรปราการ
- กลุ่มครูในสถานพินิจ
- สำนักงานเขตปทุมวัน
- สาธารณสุขศูนย์ 5 จุฬา

โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก โครงการพิเศษยุทธศาสตร์สื่อเด็ก
- เครื่อข่ายสื่อเพื่อเด็ก
- TV 4 Kids
- เครือข่ายผู้ปกครองเฝ้ารระวังสื่อ

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
18 กันยายน 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

ดวงใจ สายชมภู