Accessibility help

เมนูหลัก

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร ?
มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

ประเภทองค์กร?
องค์กรพัฒนาเอกชน

ปรัชญา แนวคิด

-?เราเชื่อว่าการสมรสคือการผูกพันกันตลอดชีวิตของชายและหญิงที่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน ปัญหา ความเจ็บป่วย เศรษฐกิจ และความตึงเครียด ไม่ควรจะเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวยุติลง
-?เราเชื่อว่าครอบครัวคงอยู่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงเพื่อเลี้ยงดู สั่งสอนและให้ความรัก กับบุตรที่จะเกิดมา
-?เราเชื่อว่าลูกๆ คือมรดกของพ่อแม่ เราจึงต้องรับผิดชอบต่อเขาอย่างดีที่สุดโดยการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคต
-?เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีรูปร่างกาย การศึกษา อายุ และฐานะอย่างไร ซึ่งรวมถึงเด็กที่ยังไม่เกิดมาด้วย ดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยกับการทำแท้ง
-?เราเช่อว่างานของสถาบันครอบครัวไทยจะสามารถแบ่งเบาภาระปัญหาดังกล่าวและสามารถช่วยพัฒนาสถานภาพของครอบครัวขึ้นมาได้
-?เราเชื่อว่าเราสามารถทำงานดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ เพราะเรามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือจริงๆ
-?เราเชื่อว่าเราสามารถวางรากฐานที่ถูกต้องสำหรับครอบครัว ซึ่งนั่นจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายๆ อย่างเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
สถาบันครอบครัวดำรงอยู่เพื่อ...
-?ส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญของครอบครัว
-?อุทิศตัวเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยการให้ความรู้ การฝึกฝนอบรม สื่อต่างๆ และการส่งเสริมในทุกรูปแบบ
-?สร้างผู้นำในอนาคตสำหรับครอบครัวและสังคม
-?ร่วมมือกับทุกคนและทุกหน่วยงานเพื่อทำให้วัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวประสบความสำเร็จ

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?
พ.ศ. 2545

ความเป็นมา
??? สถาบันครอบครัวไทยเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มจากการที่อาจารย์สมใจ รักษาศรี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย) ได้รับเป็นวิทยากรสอนในสัมมนาครอบครัว ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และเป็นที่ปรึกษาในด้านครอบครัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นช่วงที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังเริ่มการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ อาจารย์สมใจได้นำเสนอหลักสูตรการสอนเพศศึกษาบนพื้นฐานของการมีลักษณะนิสัยที่ดีให้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา และต่อมาท่านเองได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรดังกล่าว (โดยร่วมกับนักวิชาการจากหลายๆ หน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งขึ้น) คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ศึกษาแนวทางและความเป็ฯไปได้ของหลักสูตรดังกล่าวและตั้งชื่อว่า ?อดเปรี้ยวไว้กินหวาน?
??? ในระหว่างที่กำลังพิจารณาหลักสูตร ?อดเปรี้ยวไว้กินหวาน? อาจารย์สมใจยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรชีวิตและครอบครัวศึกษา กรรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวศึกษา กรรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นอนุกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมรสให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
??? ภายหลังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้มีมติให้บทเรียนดังกล่าวสามารถใช้สอนในโรงเรียนได้และส่งเรื่องให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพิจารณาบรรจุไว้ในหลักสูตรต่อไป และเพื่อเป็นการนำร่อง กรมวิชาการรได้จัดสัมมนาเพื่อแนะนำหลักสูตรให้ครูสุขศึกษาและแนะแนวจาก 50 โรงเรียน โดยอาจารย์สมใจทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรดังกล่าว
??? เนื่องจากปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข โรงเรียนหลายแห่งจึงติดต่อให้อาจารย์สมใจปัดอบรม ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงครูและผู้ปกครองด้วย ขณะเดียวกันการเป็นวิทยากรสอนเรื่องครอบคัวและการให้คำปรึกษาก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
??? ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 อ.สมใจ และคุณจินตนา รักษาศรี (ภรรยา) และ อ.วาทะ ใฝ่เด่นดี ได้ร่วมกันก่อตั้งสถาบันครอบครัวไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่ามูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
??? ส่งเสริมคุณค่าและความสำคัญของครอบครัว โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน โครงการฉันเป็นเด็กดี การสร้างผู้นำครอบครัวในอนาคต โครงการได้เวลาครอบครัว แหล่งข้อมูลเพื่อครอบครัว การให้คำปรึกษา
ความเชี่ยวชาญ
??? จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว การสอนวัยรุ่นในเรื่องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสม การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่ การแก้ไขปัญหาครอบครัว นิตยสารสำหรับครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
??? คู่สมรส พ่อแม่ คนวัยทำงาน วัยรุ่น นักเรียนระดับมัธยม และเด็กรุ่นกลาง (9-12 ปี)

งานที่ดำเนินการ
การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
-?สัมมนาเพื่อสร้างชีวิตคู่ที่เข้มแข็ง (The Marriage Builder)
-?เคล็ดลับชีวิตคู่ มีหลากหลายหัวข้อ อาทิ ภาษารัก รักและการให้เกียรติ บุคลิกภาพ เคล็ดลับชีวิตคู่ ได้เวลาครอบครัว เป็นต้น
-?การเลี้ยงดูบุตร มีหลากหลายหัวข้อ อาทิ การเตรียมลูกสู่ความสำเร็จในชีวิต รักลูก-ลูกรัก บทบาทพ่อแม่ การพัฒนาลักษณะนิสัยให้ลูก พัฒนาการเรียนรู้ของลูกผ่านสไตล์การเรียนรู้ เป็นต้น
-?กรเลือกคู่ครองที่เหมาะสม (Finding the Right Marriage Partner
-?เตรียมพร้อมก่อนวิวาห์ (Before You Say ?I Do?)
-?เมื่อลูกเป็นวัยรุ่น (พัฒนาการของวัยรุ่น การจัดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่น และการช่วยเหลือวัยรุ่นในช่วงวิกฤติ)
-?ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
การสร้างความตระหนัก
-?สื่อสำหรับครอบครัว เช่น ปฏิทิน บันทึกครอบครัว บันทึกชีวิตคู่
-?กิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ข้อมูลสำหรับครอบครัว
-?วารสาร ?ครอบครัวไทย
-?หนังสือเกี่ยวกับครอบครัว
-?เว็บไซต์ www.thisisfamily.org
การพัฒนาตนเอง
-?ฉันเป็นใคร (Why You Act the Way You Do) ? เรียนรู้จักตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อดึงศึกยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่และลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน
-?ลักษณะนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จ (Characteristic of Success)
-?พิมพ์เขียวชีวิต (Life Blueprint) ? มองชีวิตแบบวิศวกร เพื่อบริหารและจัดการชีวิตของคุณให้เห็นศักยภาพ
-?เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต (Road Map for Success) ? การเดินทางมุ่งสู่ความสำเร็จ
-?11 วิธีคิดสู่ความเปลี่ยนแปลง (Thinking for A Change)
-?การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณและคนรอบข้าง (Developing the Leader Within You and Around You)
-?Learning Style ? สไตล์การรับข้อมูล จัดการกับข้อมูลที่ได้รับ และการเรียนรู้ของคนแต่ละประเภท
-?ศิลปะในการบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (High Maintenance Relationships)
-?The Excellent Women ? การอบรมสำหรับผู้หญิงเพื่อดึงศักยภาพและจุดเด่นในความเป็นผู้หญิงออกมาใช้อย่างเต็มที่
การให้คำปรึกษา
-?นักเรียนนักศึกษา
-?คู่สมรส
-?พ่อแม่ผู้ปกครอง
-?ประชาชนทั่วไป
โครงการสำหรับโรงเรียน
-?การอบรมครู (ด้านการสอน จิตวิทยาการสอน การดูแลนักเรียน ฯลฯ)
-?โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
-?นักเรียนแกนนำ (Peer Mentorship Program)
-?ทักษะชีวิต (Life Skills)
-?วันรวมพลังอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (Purity Day)
-?ชมรม Purity Club

แหล่งทุน
เงินบริจาคภายในประเทศ และต่างประเทศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
-?โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สอนให้วัยรุ่นไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และโรคเอดส์
-?โครงการได้เวลาครอบครัว เป็นการให้ความรู้กับคู่สมรสที่จะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข และสามารถขยายผลไปยังครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน
-?นิตยสารสำหรับครอบครัว

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
ความอ่อนแอและเปราะบางของสถาบันครอบครัวเป็นปัญหาที่หมักหมมมมานาน การแก้ไขจึงต้องอาศัยการทุ่มเทและเสียสละ แม้จะเป็นเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา ด้วยความมุ่งมั่น สักวันหนึ่งครกใบหนักอึ้งนี้ก็อาจจะไปตั้งตระหง่านบนยอดภูเขาก็ได้ แต่นั่นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย

การติดต่อ

เลขที่ 1435 ชั้น 4 อาคารบูมเฮ้าส์ ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ถ.ศรีวรา แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

? 02-559-3097-99

02-5594030

เว็บไซต์?www.thisisfamily.org

info@thisisfamily.org

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) ดร.สมใจ รักษาศรี

ตำแหน่ง?ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ

?90/126 ทาวน์เฮ้าส์เสนา ซอยเสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

? 02-559-3097-99

08-1637-3209

02-5594030

เว็บไซต์?www.thisisfamily.org

somjai@thisisfamily.org
?
วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
17 สิงหาคม 2549