Accessibility help

เมนูหลัก

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มศพ.)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มศพ.): The Education for Development Foundation (EDF)

ประเภทองค์กร
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255

ปรัชญา แนวคิด
EDF เชื่อว่า แม้ว่าเราไม่สามารถกำจัดความยากจนให้หมดสิ้น แต่เราสามารถทำให้ความยากจนของประชาชนลดลงได้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลดความยากจนคือ บุคคลนั้นต้องสมารถพึ่งตนเองได้ (Self-Reliance) กุญแจสำคัญที่สามารถทำให้คนพึ่งตนเองได้คือ ?การศึกษา?

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และต้องการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ครอบครัวไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้เรียนต่อได้ ด้วยสาเหตุความยากจน
2. ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความเชื่อมั่นและความสามารถของตนเอง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของตนเองต่อไปในภายภาคหน้าได้ตามความเหมาะสมในโอกาสอันควร
3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรัก ความสนใจ และความรู้ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนต่อไป
4. EDF เป็นองค์การสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

?วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2534 ภายใต้ชื่อว่า ?มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา? หรือ ?มศพ.? ชื่อภาษาอังกฤษคือ ?The Education for Development Foundation? (EDF)
?
ความเป็นมา
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) มีจุดเริ่มต้นจากการที่นักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ชื่อ นายศักดา ศรีสังคม กับชาวญี่ปุ่น ชื่อ นายเทรุมาสะ อาคิโอะ เกิดความสนใจในภูมิหลังของวัฒนธรรมที่แตกต่าง เขาตอบรับคำเชิญชวนให้เดินทางไปศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อำเภอสร้างคอมและอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี? การได้สัมผัสโดยใกล้ชิดเช่นนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความยากจนของชาวบ้านเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบปัญหาเยาวชนในชนบทจำนวนมากที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว แต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพราะสาเหตุความยากจน เยาวชนเหล่านั้นจำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องไร่นาของตน มุ่งสู่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เพื่อขายแรงงานหารายได้ส่งกลับไปเลี้ยงพ่อแม่ พี่น้องที่บ้าน และกลายเป็นจุดอ่อนที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา
เมื่อกลับสู่ประเทศญี่ปุ่น คุณอาคิโอะ ได้ก่อตั้งองค์กรอาสาสมัครชื่อว่า ?ศูนย์มินไซ? เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เผยแพร่ทุนการศึกษาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ ?ดรุณี? ตามชื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆ ยากจนคนหนึ่ง ทางฝ่ายประเทศไทยก็ได้ก่อตั้งกองทุนขึ้นรองรับการประสานงานโดยเรียกว่า ?กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา? ขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 2530

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
1. ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนในภาคอีสานให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อจนเรียนจบภาคบังคับ
2. สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาและโครงการเกษตรพึ่งตนเองของโรงเรียน
3. ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมแก่เด็กพิการ และให้ความช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาพของนักเรียนพิการ

ความเชี่ยวชาญ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กภาคอีสาน, สนับสนุนทุนโครงการเกษตรพึ่งตนเอง, ประสานงานระหว่างผู้บริจาคทุนและนักเรียนทุน, ให้ความช่วยเหลือนักเรียนพิการ

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคอีสาน, กลุ่มผู้บริจาคทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 19 จังหวัดภาคอีสาน
?
งานที่ดำเนินการ
1. ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนภาคอีสาน
2. ส่งเสริมโครงการเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
3. ประสานงานกิจกรรมระหว่างกลุ่มผู้บริจาคทุนและนักเรียน

แหล่งทุน
เงินบริจาคจากผู้บริจาคทุนชาวญี่ปุ่น ชาวต่างชาติ ชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศ? องค์กรต่างๆ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทั้ง 19 จังวัดภาคอีสาน
2. สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน การประกอบอาชีพ
3. เปิดโอกาสให้เด็กพิการมีศักยภาพเรียนร่วมในโรงเรียนได้

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป

การติดต่อ

?มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
?เลขที่? 50? อาคาร ส.มก. ชั้น 3? ถ.พหลโยธิน
?เขต ลาดยาว? แขวง จตุจักร? กรุงเทพฯ
?รหัสไปรษณีย์ 10900

02-9405988, 9405925, 5799209-11

?02-9405266

เว็บไซต์?www.edfthai.org

??project@edfthai.org

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร

(1)?นางสาวจารุวัฒน์? บุษมาลี?
ตำแหน่ง??ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
?มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
?เลขที่? 50? อาคาร ส.มก. ชั้น 3? ถ.พหลโยธิน
?เขต ลาดยาว? แขวง จตุจักร? กรุงเทพฯ
?รหัสไปรษณีย์ 10900

02-9405988, 9405925, 5799209-11

?02-9405266

?คำสำคัญ
มูลนิธิ, การศึกษา, ทุนการศึกษา, เด็กพิการ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา, มศพ.

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล?
9 ตุลาคม 2549

?