Accessibility help

เมนูหลัก

ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

? ? ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทองค์กร?องค์กรตำรวจ

ปรัชญา แนวคิด
เสริมสร้างจิตสำนึก กระตุ้นความคิด ปลุกกระแสความร่วมมือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางสังคม

วัตถุประสงค์
1.?ควบคุม จับกุม ปราบปราม การกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
2.?รวมรวมสถิติเด็ก เยาวชน และสตรี ที่กระทำผิด เพื่อหาทางแก้ไข
3.?วิจัยสาเหตุที่เด็ก เยาวชน และสตรีกระทำผิด
4.?แนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเด็ก เยาวชน และสตรี
5.?ให้คำปรึกษาเด็ก เยาวชน และสตรี ที่มีปัญหาด้านความประพฤติ

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2547

ความเป็นมา
เดิมเป็นหน่วยงานระดับแผนก ชื่อ ?แผนกควบคุมเยาวชน? เพื่อช่วยสารวัตรนักเรียนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลปัญหาเยาวชน ต่อมายกฐานะเป็น ?กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน? และภายหลังปรับโครงสร้างเมื่อ 30 มิถุนายน 2548? ก็เป็น ?ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี? เนื่องจากปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และสตรี มีความรุนแรงมากขึ้น

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
-?ควบคุมสภาพแวดล้อม ด้วยการจัดระเบียบสังคม
-?ควบคุมตัวบุคคล ด้วยการจัดระเบียบความคิด
-?นำหลักการ ?ศาสนาบำบัด? มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคม
-?นำหลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
-?การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า

ความเชี่ยวชาญ
-?การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคม ภัยเด็ก เยาวชน และสตรี
-?การดำเนินกิจกรรมเชิงรุกรูปแบบต่างๆ ลักษณะการละลายพฤติกรรม
-?กลยุทธ์ฝึกอบรมเพื่อสร้างคนให้เข้มแข็ง
-?การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
-?นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
-?องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
-?คนในชุมชนต่างๆ
-?พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ

งานด้านครอบครัวที่ดำเนินการ
-?โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาและจริยธรรมเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมควร
-?โครงการยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อสร้างเครือข่ายพลังชุมชนเข้มแข็งร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

แหล่งทุน
-?สำนักงาน ป.ป.ส.
-?สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
-?กรมการศาสนา
-?สำนักงานกองสลาก

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
-?โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาและจริยธรรมเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมควร หรือเรียกย่อๆ ว่า ?โครงการโรงพักวิถีพุทธ? ซึ่งมุ่งเน้นการนำศาสนาบำบัดมาแก้ไขปัญหาด้านความประพฤติให้แก่เด็กและเยาวชนไทย จนได้รับรางวัลโครงการดีเด่นจากรายการฟ้าใสน้ำใจงาม ทาง ท.ท.บ.5

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
1. คนทุกคนมีความเสมอภาค และเสมอเหมือนกัน แต่ต่างกันที่สถานภาพ โอกาส บทบาท ซึ่งต้องพยายามมอบหน้าที่เพิ่มเติมให้
2. การแก้ไขปัญหาสังคมลักษณะใดๆ ตัวบุคคลสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงต้องจัดระเบียบเชิงความคิด ควบคู่กับการจัดระเบียบทางสังคม
3. องค์กรทุกองคืกร ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือดำเนินงานโดยลำพังองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ ต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยดึงจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาเสริมซึ่งกันและกัน

การติดต่อ

ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10100

02-281-1449

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) พ.ต.ท.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ
ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ

? ที่อยู่?เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10100

   02-281-1449
           02-281-1449

แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร 1192 

 

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
28 กันยายน 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

อภิรัฐ พุ่มกุมาร