Accessibility help

เมนูหลัก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

? ? ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

ประเภทองค์กร หน่วยงานภาครัฐ

ปรัชญา แนวคิด
สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

 1. ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนด
 2. ประสานนโยบาย แผน งบประมาณและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. สนับสนุนข้อมูล ข่าวสารวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
 4. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
 5. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 6. ประสานตรวจสอบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติราชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง 16 พฤศจิกายน 2519

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 กำหนดให้มี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า ?สำนักงาน ป.ป.ส.? มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน ประสานนโยบาย แผนงบประมาณ สนับสนุนข้อมูลข่าวสารปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นสำคัญในการทำงาน

 1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 2. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
 3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ความเชี่ยวชาญ

 1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานการดำเนินงานและจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพติด
 4. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และทุกภาคส่วนในสังคมที่ดำเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามยาเสพติด

งานหรือโครงการด้านครอบครัว

 1. โครงการค่าย พ่อแม่จ๋า ระยะเวลาดำเนินการปี 2545 และปี 2547
 2. โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2548- 30 กันยายน 2549
 3. โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2548 ? 30 กันยายน 2549

แหล่งทุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. โครงการค่ายพ่อแม่ เป็นโครงการค่ายทดลองรูปแบบใหม่ ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน โดยรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเสพหรือติดสารเสพติดมาเข้าค่ายให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการช่วยเหลือบุตรหลานที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเหมือนกัน
 2. โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว เป็นโครงการที่บูรณาการหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนากลไกการดำเนินงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในครอบครัวในระดับพื้นที่นำร่อง 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้)
 3. โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว เป็นโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อเครื่องมือกิจกรรมอันประกอบด้วย ชุดนิทรรศการไวนิล ชุดนิทรรศการโปสเตอร์ แผ่นพับ เสื้อยืดโปโล กระเป๋าเอกสาร จัดทำทำเนียบหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว และคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในครอบครัว เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานฯ ยาเสพติดในครอบครัวของหน่วยงานต่างๆ และวิทยากรในพื้นที่

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว นอกจากการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมชัดเจนแล้ว การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบให้มีความรู้และทักษะ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวแต่ละประเภทตามสภาวะและปัญหาที่มีความแตกต่างกัน ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ

ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร?


โครงการค่าย พ่อแม่จ๋า


โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว


โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว

การติดต่อ

? ที่อยู่ เลขที่ 5??ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด?กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์?10400
?
? 0-2245-9888,?0-2644-4589?

? 0-2245-9888

เว็บไซต์? www.oncb.go.th

? Preeyanuchc@oncb.go.th

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) นางธนิษฐา นาคิน
ตำแหน่ง?ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

? ที่อยู่ เลขที่ 5??ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน?เขตพญาไท
จังหวัด กทม.
รหัสไปรษณีย์ 10400??
???????????????
? 0 2246 2023

?08 1937 4878

? 0 2245 9888-9

???tanita_nakin@hotmail.com
?
(2) นางสาวชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ
ตำแหน่ง?ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประสานการแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย

?ที่อยู่ เลขที่ 5??ถนนดินแดง?
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กทม.
รหัสไปรษณีย์ 10400

? 0-2245-9888, 0-2644-4589

? 08-1912-5168

??0-2245-9888

??nchoomwat@yahoo.com
??

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
1. ผลงานทางวิชาการ
?1.1?? ผลงานวิจัย
? 1.1.1 เรื่อง รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
?2.1 หนังสือ
? 2.1.1 เรื่อง?? ทำเนียบหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายครอบครัว
? 2.1.2 เรื่อง? คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในครอบครัวช
3 แผ่นพับ
?3.1 เรื่องศิลปะการสร้างภูมิคุ้นกันให้สมาชิกในครอบครัวปลอดจากการติดยาเสพติด
4.ชุดนิทรรศการไวนิลและชุดนิทรรศการโปสเตอร์
?4.1 เรื่อง เก็บวันว่างไว้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
?4.2 เรื่อง ความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในครอบครัวสามารถขอคำปรึกษาได้
?4.3 เรื่อง ความสุขของพ่อแม่
?4.4 เรื่อง ความต้องการของลูก
?4.5 เรื่อง เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปัญหายาเสพติดสามารถขอคำปรึกษาได้
?4.6 เรื่อง เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติดสามารถขอรับการบำบัดรักษาได้

องค์กรที่อยู่ในสังกัด/เครือข่ายที่ทำงานด้านครอบครัว
(1)?สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
? 0-2612-8888

(2)?สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
? 0-2612-8888

(3)?ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต
? 0-2590-8436

(4)?มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
??0-2412-0739, 0-2412-1196

(5)?บ้านอบอุ่นใจ (ภายใต้มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต)
? 0-2373-8375

(6)?มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
? 0-2318-8863-5

(7)?มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
? 0-2718-7766

(8)?ชมรมเรารักครอบครัว
? 0-2622-1805

(9)?มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
? 0-2416-8073-4

(10)?มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
? 0-2721-2983-4

(11)?มูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย
? 0-2819-4397

(12)?สถาบันให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากร New Community Services (NCS)
? 0-2692-0386

(13)?มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย
? 0-2559-3097-9

(14)?สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
? 0-2718-7766 ต่อ 320

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
30 กันยายน 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

ธนิษฐา นาคิน