Accessibility help

เมนูหลัก

สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว (กองงานนันทนาการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน 1,2)

ข้อมูลทั่วไป

สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว(กองงานนันทนาการ กลุ่มงานพัฒนาศูนย์เยาวชน 1,2)

ประเภทองค์กร องค์กรรัฐบาล

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
1.มุ่งพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2.พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชนต่อไป

ความเชี่ยวชาญ
จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้สมาชิกศูนย์เยาวชน ทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ดังนี้
1.กิจกรรมฝึกสอนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ คหกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะ
2.กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
3.กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
4.กิจกรรมลานชีวิตใหม่ในวันหยุด
5.กิจกรรมประกวดและแข่งขันกีฬาของศูนย์เยาวชน
6.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
7.กิจกรรมทัศนศึกษา
8.กิจกรรมค่ายพักแรม

แหล่งทุน
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนมีความบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้สมาชิกทุกกลุ่มอายุ ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไป
3.ส่งเสริมความสมัพันธ์ภายในครอบครัวให้พ่อ แม่ ลูก มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมลานชีวิตใหม่ในวันหยุด

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการให้บริการกับบุคคลทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีหลายด้าน ดังนั้นในการทำงานจึงต้องเน้นการพัฒนากลุ่มสมาชิกให้ครบทุกด้าน เพื่อให้สมาชิกพึ่งตนเองได้ เช่น การสนับสนุนความสามารถของเด็ก หรือเยาวชน ที่ด้อยโอกาส ให้มีการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม การวึกอาชีพแก่สตรี หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น ตลอดจนต้องรู้จักแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุนการทำงาน เช่น ประสานความร่วมมือกับโรงเรียน ชุมชน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

การติดต่อ

กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรมกีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10240

โทรศัพท์  02-246-0328 , 02-643-6124

องค์กรที่อยู่ในสังกัด/เครือข่ายที่ทำงานด้านครอบครัว
(1)  ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
โทรศัพท์ 02-4165739

(2)  ศูนย์เยาวชนบางแค(เรียงสอน)

โทรศัพท์ 02-445-6123-4

(3)  ศูนย์เยาวชนสวนเกียกกาย
โทรศัพท์ 02-241-7340

(4)  ศูนย์เยาวชนลุมพินี
โทรศัพท์ 02-252-8035

(5)  ศูนย์เยาวชนหลักสี่
โทรศัพท์ 02-591-3319-20

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
1 พฤศจิกายน 2549