Accessibility help

เมนูหลัก

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี (Happy Workplace)


? ? ข้อมูลทั่วไป

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี (Happy Workplace)

ประเภทองค์กร?หน่วยงานราชการ

ปรัชญา แนวคิด??
คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนทำงานในสถานประกอบการ จ.ชลบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีความสุขและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศไทย

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง ?15 กันยายน 2547

ความเป็นมา
? จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคนและประชากรวัยแรงงานมากกว่า
สี่แสนคน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่การเกิดนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในปีพ.ศ. 2525 มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง มีสถานประกอบการจำนวนมากและมีจำนวนแรงงานมากกว่าสี่แสนคนเปลี่ยนแปลงจังหวัดชลบุรีจากจังหวัดที่มีเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมและการประมง ไปสู่แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย การอพยพของแรงงานต่างถิ่น ทำให้สังคมจังหวัดชลบุรีทุกวันนี้มีความหลากหลายของผู้คนจากที่ต่างๆ
?
วิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมของจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผลของการพัฒนาที่ขาดการวางแผนและการมองปัญหาในอนาคต นำไปสู่ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมมีสถิติมากขึ้นและรุนแรงขึ้น คดีข่มขืน ปัญหาเด็กวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาหนี้สิ้น เป็นต้นความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ
? ตราบใดที่ความรุ่งเรืองในระบบเศรษฐกิจต้องแลกมาด้วยปัญหาต่างๆ ทางสังคมและประชากรที่ไร้คุณภาพ การที่จะอ้างถึงความสำเร็จที่แท้จริงของการพัฒนาเราต้องมีความรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง ประชากรที่มีคุณภาพคือคำตอบที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านของประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2548 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานจังหวัดชลบุรีขึ้นโดยมีงบประมาณสนับสนุนเริ่มต้นจำนวน 3,000,000 บาท ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนงานในจังหวัดชลบุรีให้ดีขึ้น โดยใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีเป็นหลักในการดำเนินงาน

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานใน จ.ชลบุรี โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ การสร้างเครือข่าย การรับรู้และการดำเนินไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานจังหวัดชลบุรี?เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ความเชี่ยวชาญ
1.?การประสานงาน
2.?การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
- กลุ่มเป้าหมายหลัก คนทำงานใน จ.ชลบุรี
- กลุ่มเป้าหมายรอง? สถานประกอบการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครือข่ายแกนนำ (ประกอบด้วย ภาครัฐ (กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง) ภาคเอกชน (สถานประกอบการ แรงงาน สหภาพแรงงาน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน)เครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานของสถานประกอบการและชุมชนที่พักอาศัยของคนทำงานที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่

งานที่ดำเนินการ
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี (Happy Workplace)

แหล่งทุน
-?สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
-?สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-?จ.ชลบุรี

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี (Happy Workplace)

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
หัวใจสำคัญของการทำงานให้สำเร็จคือ ?เข้าใจคน เข้าใจงาน?

การติดต่อ

? ที่อยู่?เลขที่ 101/10 หมู่ที่ 1?
ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20000

?038-784420-4 ต่อ 3700

? 038-261332

??happy_workplace@hotmail.com?

เว็บไซต์?www.happyworkplace.org

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) นางสาวเยาวรัศ พุฒิมานรดีกุล
??????
? ที่อยู่?เลขที่ 101/10 หมู่ที่ 1
ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี
รหัสไปรษณ๊ย์ 20000
???????
?038-784420-4
????????
? 038-261332

(2) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์?
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี
?
?
101/10 หมู่ที่ 1
ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20000

? 038-261332 , 0-2539-2916 ต่อ 22
?
? 081-6218612

? chanwitaya@hotmail.com

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่?
1.
เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
?1.1 หนังสือ
? 1.1.1 หนังสือคู่มือ Happy 8 (คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ :?โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี)
?1.2 แผ่นพับ
? 1.2.1 แผ่นพับ Happy 8
?1.3 วีซีดี
? 1.3.1 วีซีดี Happy 8

??????? วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
??????? 11 ตุลาคม 2549

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์