Accessibility help

เมนูหลัก

โครงการ ?เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียนแพทย์? และ โครงการ ?หน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น?

? ? ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
โครงการ ?เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียนแพทย์? และ โครงการ ?หน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น?

ประเภทองค์กร
องค์กรสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

ปรัชญา แนวคิด
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

วัตถุประสงค์
โครงการ ?เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียนแพทย์?
1.?เพื่อพัฒนารูปแบบของการให้บริการ ?คลินิกวัยรุ่น? แบบสหสาขาวิชาชีพให้เป็นคลินิกต้นแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์
2.?เพื่อบูรณาการการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นเข้ากับการรักษาในเชิงรุก
3.?เพื่อจัดตั้งรูปแบบของเครือข่ายสุขภาพวัยรุ่นระหว่างครอบครัว โรงเรียนและโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด?
4.?เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นต่อไป

โครงการ ?หน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น?
1.?เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพวัยรุ่น และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
2.?เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นแก่สังคมไทย
3.?เพื่อจัดการอบรมและเป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรใน เครือข่ายคลินิกสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
4.?เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายคลินิกสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
5.?เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยในเรื่องปัญหาสุขภาพวัยรุ่น และการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมกับเครือ ข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียนแพทย์
6.?เพื่อเสนอแนะนโยบายและชี้นำสังคมไทย ในเรื่องการแก้ปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2547

ความเป็นมา
เริ่มจาก รศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ และคณะ ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโรค (WHO) ศึกษาวิจัยเรื่อง ?ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น กทม.: พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง? พบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การขับขี่ยานพาหนะโดยประมาท การทะเลาะวิวาท การใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวมีกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขและการศึกษาพยายามแก้ไข แต่ดูเหมือนจะเป็นการทำงานที่ไม่ได้ประสานงานกันและขาดการมีส่วนร่วมจากเด็กวัยรุ่น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดตั้งเครือข่ายโรงพยาบาล-โรงเรียน-สถาบันครอบครัว เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลวัยรุ่นอย่างบูรณาการตั้งแต่การรักษาพยาบาลวัยรุ่นที่มีปัญหา ไปถึงการคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา และการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กเพื่อวัยรุ่นให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ? อารมณ์ และสังคม? อย่างไรก็ตามยังพบว่า เริ่มมีการทำงานวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้เรื่องวัยรุ่นอย่างกระจัดกระจายไม่มีทิศทาง ขาดการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ไม่มีศูนย์อ้างอิงในความรู้เรื่องสุขภาพวัยรุ่น? เป็นเหตุให้การนำประโยชน์จากข้อมูลมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้นำกระแสสังคม? ตลอดจนชี้นำนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับวัยรุ่นไม่เต็มศักยภาพ

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
การสร้าง ?คลินิกวัยรุ่น? ต้นแบบ, การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น, การป้องกันปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่น, การรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญ
การสร้าง ?คลินิกวัยรุ่น? ต้นแบบ, คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น, การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น, การเผยแพร่ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น,

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
1.?วัยรุ่นอายุ 12-21 ปี ที่เข้ารับบริการที่ ?คลินิกวัยรุ่น? ที่โรงพยาบาลและโรงเรียนในเครือข่าย
2.?วัยรุ่นที่ต้องการปรึกษาหรือต้องการความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น? ผ่านทาง Hotline, คลินิกวัยรุ่น, จุลสารสายใยเพื่อวัยรุ่น และ Website
3.?แพทย์? พยาบาล? นักวิชาการ? ครู? และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น รวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น

งานที่ดำเนินการ
1.? โครงการสายใยเพื่อวัยรุ่น
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ:? 16 กรกฎาคม 2546 ? 15 กรกฎาคม 2548
2.? โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นกับโรงเรียนแพทย์
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ:? 1 พฤษภาคม 2547 ? 30 เมษายน 2550
3.? โครงการหน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ:? 1 กันยายน 2547 ? 30 เมษายน 2550

แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น (สสส.)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
??การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงเรียนแพทย์
??การทำงานเป็นเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่น
??โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงวัยรุ่นที่เปิดเสร็จ

สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตและการงาน
มีสิ่งดี ๆ ให้เรียนรู้จากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา

ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร


?

?

การติดต่อ

?เลขที่ 270?ถนน พระราม 6
แขวงพญาไท?เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์ 10400

?0-2201-1244

?0-2201-1244

เว็บไซต์ : www.mahidol.ac.th
???????????
www.teenrama.com

?rasrk@mahidol.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1)?รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง?สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ตำแหน่ง?รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และหัวหน้าโครงการทั้ง 3 โครงการ

?เลขที่ 270?ถนน พระราม 6
แขวงพญาไท?เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์ 10400

?0-2201-1244

?08-3177-8481

?0-2201-1244

เว็บไซต์ : www.teenrama.com

?rasrk@mahidol.ac.th????

(2)?แพทย์หญิง วราพร พันธุมโกมล
ตำแหน่ง?แพทย์ประจำคลินิกวัยรุ่น

?เลขที่ 270?ถนน พระราม 6
แขวงพญาไท?เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์ 10400

?0-2201-1244

?08-1639-5888

เว็บไซต์ : www.teenrama.com

?doctor_v22@hotmail.com

(3)?อาจารย์แพทย์หญิง?ปริยสุดา?เหตระกูล
ตำแหน่ง?Co-investigator

?เลขที่ 270?ถนน พระราม 6
แขวงพญาไท?เขตราชเทวี?
กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์ 10400

?0-2201-1244

?0-2201-1244

เว็บไซต์ :?www.mahidol.ac.th?

raphl@mahidol.ac.th?

(4)?แพทย์หญิง?เสาวภา พรจินดารักษ์
ตำแหน่ง?ผู้จัดการโครงการหน่วยจัดการความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

?เลขที่ 270?ถนน พระราม 6
แขวงพญาไท?เขตราชเทวี?
กรุงเทพฯ?รหัสไปรษณีย์ 10400

เว็บไซต์ : www.teenrama.com

drsao@yahoo.com

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่?
1. ผลงานทางวิชาการ
?1.1? ผลงานวิจัย
??1.1.1 เรื่อง Youth Risk Behavior Survey: Bangkok, Thailand. J adolescent Health 2005 Mar; 36(3): 227-35
??1.1.2 เรื่อง ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น กทม.: พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (2544). ทุนองค์การอนามัยโลก(THA HPR 001#000165) 2543.
?1.2? หนังสือทางวิชาการ
??1.2.1 เรื่อง กลยุทธการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น
??1.2.2 เรื่อง เพศศึกษา: เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้
??1.2.3 เรื่อง รู้ทันปัญหาวัยรุ่นยุคใหม่
2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่นๆ
?จุลสาร, Website และ Hotline

องค์กรที่อยู่ในสังกัด/เครือข่ายที่ทำงานด้านครอบครัว
(1) พญ.วราพร พันธุมโกมล??? 08-1639-5888
สังกัดหน่วยงาน?คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี

(2) พญ.จิราภรณ์? ประเสริฐวิทย์?? 0-2201-2544
สังกัดหน่วยงาน?โรงพยาบาลรามาธิบดี

(3) อ.สุภาภัค? ผ่องน้อย? 0-2692-8977 กด 1
สังกัดหน่วยงาน?โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

(4) อ.จันทร์เพ็ญ? ศรีสังข์?
สังกัดหน่วยงาน?โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
กันยายน 2549

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์