Accessibility help

เมนูหลัก

ชมรมครอบครัวอบอุ่นไร้รุนแรง

? ? ข้อมูลทั่วไป

ชมรมครอบครัวอบอุ่นไร้รุนแรง

ประเภทองค์กร องค์กรของรัฐ

ปรัชญา แนวคิด
สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

วัตถุประสงค์
1.?เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2.?เพื่อลดซึ่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในทุกรูปแบบ
3.?เพื่อการให้ความรู้ แนวทางป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
4.?เพื่อการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548

ความเป็นมา
เริ่มต้นจากโครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทำงานจึงเห็นควรจัดตั้งชมรมครอบครัวอบอุ่นไร้รุนแรงและเริ่มดำเนินการรับสมัครสมาชิกของชมรมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ต่อมามีชุมชนและประชาชนทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกด้วย

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
-?เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพฤติกรรมครอบครัวอบอุ่นไร้รุนแรง
-?เกิดเครือข่ายและรูปแบบในการป้องกันความรุนแรงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
-?ชุมชนในเขตรับผิดชอบร่วมในการรณรงค์ครอบครัวอบอุ่นไร้รุนแรง

ความเชี่ยวชาญ
-?การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว
-?การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
-?การสร้างเครือข่ายครอบครัว
-?การจัดทำสื่อต่าง ๆ ด้านครอบครัว

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
1.?เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2.?ชุมชนในเขตรับผิดชอบ
3.?ประชาชนทั่วไป

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
1.?ศูนย์นารีรักษ์
2.?การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

แหล่งทุน
โครงการหน่วยจัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.?การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา? ภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ
2.?ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโปสเตอร์โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว จากการนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่? 21 ? 24? สิงหาคม 2549

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
ทุกปัญหามีทางแก้ได้?ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การติดต่อ

? เลขที่ 270 งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6?แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์?10400

?02 - 2011153, 02 - 2011103,
02 - 2011167, 02 - 2011204

??02 - 201-1222

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร

(1) นางพวงทอง เครือมังกร
ตำแหน่ง?หน่วยจัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว

? เลขที่ 144?ซอยสามเสน 28
ถนนสามเสน?เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10300

? 02 - 2415387

? 089 - 8967824

(2) นางรักยิ้ม?ปัทมสิงห์? ณ? อยุธยา
ตำแหน่ง?หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

? เลขที่ 188 / 38 หมู่บ้านวรินทร
ถนนวัชรพล?แขวงท่าแร้ง?เขตบางเขน?
จังหวัด?กรุงเทพมหานคร???
รหัสไปรษณีย์? 10220??

? 086 - 9758305

? 02 - 2011222

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
1. ผลงานทางวิชาการ
?1.1?ผลงานวิจัย
? 1.1.1 เรื่องการศึกษาผลกระทบด้านครอบครัว? สังคม? อารมณ์? จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว? :? ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
?2.1?วารสาร
? 2.1.1 เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์กับทรัพยากรทางสังคม?
?
2.2 แผ่นพับ
? 2.2.1 เรื่องศูนย์นารีรักษ์

?

?