Accessibility help

เมนูหลัก

กลุ่มสะเดาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ

?ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร ??
กลุ่มสะเดาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ

ประเภทองค์กร?
กลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์

ปรัชญา แนวคิด
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์มีการดูแลสุขภาพ มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งครอบครัวและญาติผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
-?เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-?เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-?เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
-?เพื่อให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?
เดือนตุลาคม 2542

ความเป็นมา
?กลุ่มสะเดาหวานเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มีการรวมกลุ่มกันขึ้นตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เริ่มจากมีผู้มารับบริการตรวจเลือดในห้องให้คำปรึกษาโรงพยาบาลวารินชำราบ ตรวจเลือดแล้วพบว่าตนเองมีผลเลือดบวก ผลที่ตามมาคือทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดความสับสนขาดความเชื่อมั่นที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกบริหารปรึกษาด้านสุขภาพอนัยโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับองค์การแชร์ประเทศไทยได้ทำงานประสานกันในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้ติดเชื้อ ในขณะนั้นที่เปิดเผยตัวเอง 4 คน และในจำนวน 5 คน ได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อที่จะดูแลกันเอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มในครั้งนั้น เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษาปัญหาซึ่งกันและกัน มีเพื่อนที่มีปัญหาแบบเดียวกัน ได้พบปะกัน ต่อมาได้มีการแนะนำให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์คนอื่นๆ เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวน 40-50 คน หลังจากปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมาได้มีผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมกลุ่มก็มีเพิ่มขึ้นตามลำดับ และสมาชิกกลุ่มได้ตั้งกฎกติกาของกลุ่มคือสมาชิกทุกคนที่เข้ากลุ่มจะต้องเก็บรักษาความลับของสมาชิกด้วยกัน ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานเพื่อดูแลเพื่อนสมาชิกที่ติดเชื้อจากองค์การแชร์ ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2542 และสำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2543 ต่อมาสมาชิกก็ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลสมาชิกและให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ โดยทำคำสั่งแต่งตั้งประธาน รองประธาน เหรัญญิก และคณะกรรมการกลุ่มจำนวน 10 คน และในที่สุดตั้งชื่อกลุ่มว่า ?สะเดาหวาน?
?
ขณะเดียวกันกลุ่มสะเดาหวานได้รับการอนุเคราะห์บริจาคสถานที่เป็นสำนักงานสำหรับคณะกรรมการ จาก ร.ท.ปิ่น สมิตมาน ในปี 2545 เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานของคณกรรมการกลุ่มและจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จึงได้ย้ายที่ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลวารินชำราบมาที่สำนักงานสะเดาหวานจนถึงปัจจุบัน มีคณะทำงานเพื่อดูแลสมาชิก วางแผนการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับทางโรงพยาบาลวารินชำราบ และองค์การแชร์ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำเดือนๆ ละ 1 ครั้ง จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้สมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านกับแกนนำกลุ่มค้นหาปัญหา/สาเหตุตนเองและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งสมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสในการทราบความก้าวหน้าในการรักษาทางการแพทย์ มีโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพทางเลือกโดยการแนะนำให้ความรู้โดยโรงพยาบาล องค์การแชร์ประเทศไทย และแกนนำสะเดาหวาน แกนนำกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนในการไปอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ และสามารถนำมาถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพร การนั่งสมาธิ การออกกำลังกาย และการให้คำปรึกษากับครอบครัวและญาติ เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป นอกจากนี้แกนนำ/คณะกรรมการกลุ่ม ได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านสมาชิกที่รับยาที่มีปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการติดตามประเมินผลในผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัส และยาป้องกันโรคแทรกซ้อนด้วย (OI) แกนนำยังได้ปฏิบัติร่วมกับทางโรงพยาบาลในการให้การปรึกษาก่อนที่จะกินยาต้านไว้รัสเอดส์ (ARV) ให้ความรู้ผลกระทบข้อดี ข้อเสีย ผลข้างเคียงของการกินยาต้านฯ ในเบื้องต้น
?
นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ ชุมชนตำบลบุ่งมะแลง กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ ชุมชนตำบลท่าช้าง กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนของตนเอง

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
?การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
?การเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่ม
?การให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
?สร้างความตระหนักและการยอมรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน
?สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ความเชี่ยวชาญ
?การติดตามเยี่ยมบ้านสมาชิก/การเก็บความลับ
?การให้ข้อมูลเรื่องยาต้านไวรัส/ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
?การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำเดือน
?การให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาสกับสมาชิก
?การให้การปรึกษากับสมาชิกที่มารับบริการ
?การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่สมาชิก ช่วยงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
?การเป็นวิทยากรจัดอบรมด้านเอดส์ในชุมชน
?การปรานงานกับหน่วยานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
?ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในเขตอำเภอวารินชำราบ กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ กิ่ง อ.นาเยีย
ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในเขตอำเภอวารินชำราบ กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ กิ่ง อ.นาเยีย
ผู้นำชุมชน นักเรียนแกนนำ อสม.

งานที่ดำเนินการ
?การจัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์กลุ่ม
?กิจกรรมเยี่ยมบ้านสมาชิก

แหล่งทุน
?สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
?Global Fund (ธนาคารโลก)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
?ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงการบริการการรักษาของภาครัฐและผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์มีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ
?ชุมชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ให้การยอมรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ชุมชนเกิดความตระหนักในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในพื้นที่
?แกนนำได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการประสานงาน/การดำเนินกิจกรรม/การจัดอบรม
?แกนนำหลังจากมีการพัฒนาศักยภาพสามารถให้ความรู้/การสื่อสารและการเป็นวิทยากรด้านเอดส์ รวมถึงการให้การปรึกษากับเพื่อนสมาชิกได้ดีอีกด้วย

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
?การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จะต้องกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของตนเองอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างการยอมรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จากชุมชนและสังคมด้วย
?
การเข้าใจถึงสภาพและวิถีชีวิตชุมชนนำสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและคนทำงานเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน และกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ

?แกนนำได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน และการปรับระบบการทำงานกลุ่มให้เข้ากับแต่ละหน่วยงานในพื้นที่

?การเรียนรู้การทำงานเป็นทีมของแกนนำกลุ่มที่ถูกฝึกปฏิบัติงานจากการเรียนด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาขั้นสูงก็สามารถดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

?แกนนำได้มีการเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับองค์ภาคีที่ผ่านมีทั้งข้อดีข้อเสีย รวมทั้งแกนนำได้เอาผลที่ผ่านมา ปรับให้เข้ากับการทำงานของกลุ่ม

การติดต่อ

?46 หมู่ 6 ถ.อุบลฯ ? ศรีสะเกษ
?ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

?045-267259 ต่อ 1207, 08-9721-2242

?045-276258 (กลุ่มสะเดาหวาน)

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) นายแพทย์พงศ์พล ศรีพันธ์
ตำแหน่ง นายแพทย์ 4

?46/2 ถ.บูรพาใน
?ต.ในเมือง อ.เมือง
?จ.อุบลราชธานี? 34000

?045-260339

?08-5010-1963

qt999920001@yahoo.com
?
(2) เภสัชกร มนชยา อุดมกิตติ
ตำแหน่ง เภสัชกร 6

?227 ถนนสรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

?045-244488

?08-1877-8821

?045-267262

?monya_au@hotmail.com
??
(3) นางนวลละเอียด เนื้ออ่อน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7

? ที่อยู่?275 หมู่ที่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง
ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34190

? 045-323012 ต่อ 0

? 08-6246-3400

? 045-267258

(4) นางสาวปาริชาติ คงทอง
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านสุขภาพ

?104 ซ.ชยางกูร 3 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

?045-209039

?08-9141-7228

?045-209039

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่

1. ผลงานทางวิชาการ
1.1?? หนังสือทางวิชาการ
1.1.1 เรื่อง Peer-supported Anti-retroviral Treatment Remarkable Progress in the Quality of Life for PLWHAS นำเสนอการประชุม AIDS Asia and the Pacific ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 1 พฤษภาคม, 2005
1.1.2 เรื่อง How a PLWHA Group Called Sadaowan Makes Differences in AIDS Programmes in the Rural Area of Thailand นำเสนอการประชุม AIDS Asia and the Pacific ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 1 พฤษภาคม, 2005

1.2 ผลงานหรือเอกสารอื่นๆ
?งานนำเสนอ (PowerPoint) "กลุ่มสะเดาหวาน"

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
15 พฤศจิกายน 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

นวลละเอียด เนื้ออ่อน