Accessibility help

เมนูหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม

? ? 1. ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม

ประเภทองค์กร นิติบุคคล ระบบราชการส่วนท้องถิ่น

ปรัชญา แนวคิด??
พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำความอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนทั่วหน้า

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2.เพื่อบริหารกิจการสาธารณะให้แก่ประชาชน
3.เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารขอราชการสู่ประชาชนให้ทั่วถึง
5.เพื่อประสานหน่วยงานราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องของประชาชน
6.เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันแบบบูรณาการ

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยยกฐานะตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปี พ.ศ.2540

ความเป็นมา
สภาตำบลมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยนไม่ต่ำกว่าปีละ150,000 บาท ให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
ยึดหลักการทำงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นประเด็นสำคัญในการทำงาน นำเอาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มาเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความสุจริตโปร่งใส ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานแบบพหุภาคีร่วมกัน โดยนำแนวทางการรวมความคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

ความเชี่ยวชาญ
จากการปฏิบัติงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง นำระเบียบแบบแผน คำสั่ง พระราชบัญญัติท้องถิ่นให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และส่วนราชการตามแนวนโยบายรัฐ?

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ราชการที่ทำงานในพื้นที่ ผู้นำกลุ่มองค์กร พระสงฆ์ ผู้กำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบทุกคน???????

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมกิจกรรมให้การสนับสนุนนงบประมาณแก่ศูนย์กิจการสตรีและครอบครัวทุกปี โดยให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นพิเศษ ด้านครอบครัวอยู่ดีมีสุขเป็นครอบครัวอบอุ่น เป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวทุกคน มีโครงการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว มีโครงการอบรมให้ความรู้ในการดำรงชีวิตแก่ครอบครัว มีกิจกรรมวันครอบครัวทุกปี มีโครงการส่งเสริมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครอบครัวทุกปี และส่งเสริมครอบครัวตัวอย่างให้ใบประกาศนียบัตรเป็นครอบครัวต้นแบบ

แหล่งทุน
จากเงินรายได้ภาษีอุดหนุนจากรัฐบาลส่งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.แกดำ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงได้รับผลงานที่ภาคภูมิในในการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2540? คือได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2ปี ซ้อน เมื่อปี พ.ศ. 2547-2548??

การติดต่อ

?ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำลวังแสง จ.มหาสารคาม
หมู่ที่1?ตำบลวังแสง?อำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์? 44190

? 0-4373-6761?

? 0-4343-6761

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) นายสมนึก ไชย์สงค์
ตำแหน่ง?นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

? ที่อยู่ เลขที่?63 หมู่ที่ 7
ตำบลวังแสง?อำเภอแกดำ
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์? 44190

? 08-623-8653?

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
1 พฤศจิกายน 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

สมนึก ไชยสงค์