Accessibility help

เมนูหลัก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

? ? ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประเภทองค์กร?องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรัชญาแนวคิด?
เมืองแห่งการเรียนรู้?? คู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรักในถิ่นกำเนิด? เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

วัตถุประสงค์
1.?สนับสนุนให้คู่สมรสที่อยู่ร่วมกันเกิน 15 ปี ได้มีการหวนรำลึกถึงวันเก่าๆที่เริ่มต้นการมีชีวิตคู่
2.?เป็นกำลังใจให้คู่สมรสมีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตคู่ที่ยั่งยืนและยาวนาน
3.?ให้คู่สมรสที่เข้าร่วมโครงการฯ นำเอาความประทับใจที่ได้จากโครงการฯ ไปบอกต่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตาม ทำให้ครอบครัวมีความสุข ชุมชนเข้มแข็งในที่สุด

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง?พ.ศ. 2548

ความเป็นมา
เริ่มต้นจากสำรวจคู่สมรสที่มีระยะเวลาอยู่ร่วมกัน 15 ปี ขึ้นไปในแต่ละหมู่บ้าน โดยให้ในพื้นที่มีการประชุมทำประชาคมเสนอ และเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ได้คู่สมรสหมู่บ้านละ 1 คู่ เข้าร่วมโครงการคู่สมรสเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
ทำให้ครอบครัวที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดี มีความสุข

ความเชี่ยวชาญ?
สร้างเครือข่ายของครอบครัว เพื่อพัฒนาให้เป็นครอบครัวตัวอย่าง ให้ครอบครัวอื่นๆปฏิบัติเป็นตัวอย่างต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
คู่สมรสที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกิน 15 ปี ของทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่

งานที่ดำเนินการ?
1.?นำเอาคู่สมรสจากทุกหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกไปเที่ยว
2.?ทำประกาศนียบัตรแจกพร้อมรูปถ่ายคู่ เพื่อให้เกิดความทรงจำที่ดีของครอบครัว
3.?จัดทำโครงการคู่สมรสเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น โดยจะจัดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มการประชาสัมพันธ์

แหล่งทุน??
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.?คู่สมรสที่เดินทางไปกับโครงการฯต่างกล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
2.?คู่สมรสได้ประชาสัมพันธ์การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้กับครอบครัวอื่นๆได้รับฟังเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆในพื้นที่ที่ตนอาศัยและพื้นที่ใกล้เคียง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน
ได้รับข้อเสนอแนะจากคู่สมรสว่าดำเนินการดีแล้ว และควรจะทำอย่างไรที่จะให้คู่สมรสที่มีคุณภาพเข้าร่วมโครงการมากกว่าเดิม

การติดต่อ

???ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000

? 054 - 532 485 - 6

? 054 ? 532 485

เว็บไซด์?www.phraepao.go.th

ผู้ประสานงานองค์กร
(1) นางกัญญาณัฐ เชียงวงศ์
ตำแหน่ง??ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

?ที่อยู่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่?
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000

??054 ? 532 485 ? 6? ต่อ 205

? 08 ? 9635 9395

(2)นาย?ปัณณพงศ์??สุวรรณาภา
ตำแหน่ง??ร.ก. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศักยภาพชุมชน

?ที่อยู่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000

??054 ? 532 485 ? 6? ต่อ 117

? 08 ? 1472-9649

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

ปัณณพงศ์ สุวรรณาภา