Accessibility help

เมนูหลัก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว

? ? ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว

ประเภทองค์กร?หน่วยงานสังกัดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปรัชญา แนวคิด ?
ดูและครอบครัวให้มั่นคงตามอัตภาพแต่ละครอบครัว

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยากลำบากไม่มีกระทรวงใดช่วยเหลือ

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง ?
3 ตุลาคม 2545

ความเป็นมา
เกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูป กระทรวง ทบวง กรม ปี 2545 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
ดูแลและห่วงใยทุกข์สุขของประชาชน

ความเชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ในสาขาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

งานหรือโครงการด้านครอบครัว
สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว

แหล่งทุน
งบประมาณจากรัฐ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในจังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
มีใจรักในการทำงาน และทุ่มเทเสียสละแก่ส่วนรวม เพื่องานจะได้ไม่มีอุปสรรค

การติดต่อ

?สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระแก้ว
??ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว
??จ.สระแก้ว 27000

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร?
(1) นายปริญญา เปี่ยมประถม
ตำแหน่ง?พัฒนาครอบครัวและความมั่นคงของมุนษย์ จ.พิษณุโลก

องค์กรที่อยู่ในสังกัด / เครือข่ายที่ทำงานด้านครอบครัว

(1)??องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อ.ตาพระยา
? 037-243231

(2)??สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาสระแก้ว
??081-9188218

(3)??สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
? 02-3068600

(4)??กลุ่มสตรีแม่บ้านสุขสำราญ
??084-7798120

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
?17 ตุลาคม 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

พรทิพย์ เงาทอง (วิไลแก้ว)
?