Accessibility help

เมนูหลัก

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ประเภทองค์กร องค์กรภาครัฐ

ปรัชญา/แนวคิด
?เข้าถึงบริการ ประสานเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเอง?

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายในการให้บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
4. เป็นศูนย์ต้นแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496

ความเป็นมา
บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งสถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ประเด็นสำคัญในการทำงาน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย คือหัวใจของการพัฒนาสังคม

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการให้บริการ ฟื้นฟู พัฒนาผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วย
กลุ่มผู้สูงอายุ/ กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม

งานที่ดำเนินการ (ภารกิจ)
1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (Data Center)
- จัดทำทำเนียบเครือข่ายดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
- จัดทำทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ
- จัดทำสถานการณ์และสถิติข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื้นที่บริการ
- รวบรวมข้อมูลการให้บริการหรือการดำเนินงานของศูนย์ รวมทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ
2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา (Training Center)
- สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- จัดสร้างหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน
- จัดทำคู่มือหลักสูตรการอบรม
- ประสานการดำเนินงานในการจัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ อุปกรณ์ วิทยากร หลักสูตร อาหาร และเครื่องดื่ม
- จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามและประเมินผล
- พัฒนาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม การติดตาม นิเทศงาน วิเคราะห์หารูปแบบใหม่
3. ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานพัฒนางานสวัสดิการผู้สูงอายุ
- ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
- ประสานการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน (Social welfare services for older persons under institutional care center)
- บริการให้ผู้สูงอายุภายนอกเข้าไปใช้บริการ
- บริการดูแลผู้สูงอายุกลางวัน
- บริการบ้านพักฉุกเฉิน
- บริการที่พักอาศัยรูปแบบสถาบัน
5. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน (Social welfare services for older persons within communities center)
- บริการหน่วยเคลื่อนที่ตามแผนปฏิบัติงาน
- บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาสาสมัครบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
- ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมรายได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุกับบุคคลวัยอื่น
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
6. ศูนย์บริการให้คำแนะนำปรึกษาและส่งต่อ (Counseling Center)
- ให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ให้คำแนะนำปรึกษาในศูนย์บริการให้คำปรึกษา
- ออกหน่วยให้คำปรึกษาเคลื่อนที่

แหล่งทุน
ภาครัฐบาล มูลนิธิบ้านบางแค ฯ ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
การให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมมายาวนานกว่า 53 ปี และเป็นที่รู้จักในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง จึงต้องช่วยกันดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและได้ผลมากที่สุด คือ ?คน?

การติดต่อ

ที่อยู่ เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160

0-2413-1141 , 0-2455-1592 -3

0-2455-1590 , 0-2413-1140

เว็บไซด์ http://www.banbangkhae.go.th

banbangkhae@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1)นางอรพรรณ ปัทมินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ที่อยู่ เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160

0-2413-1141 , 0-2455-1592 -3

0-2455-1590 , 0-2413-1140

เว็บไซด์ http://www.banbangkhae.go.th

banbangkhae@yahoo.com

(2)นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 7 ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ที่อยู่ เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160

0-2413-1141 , 0-2455-1592 -3

0-2455-1590 , 0-2413-1140

เว็บไซด์ http://www.banbangkhae.go.th

banbangkhae@yahoo.com

(3) นางจรรยา เวทยสุธรรม
ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค 6 ว หัวหน้างานพยาบาล

ที่อยู่ เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160

0-2413-1141 , 0-2455-1592 -3

0-2455-1590 , 0-2413-1140

เว็บไซด์ http://www.banbangkhae.go.th

banbangkhae@yahoo.com

(4) นางสาวอรอุมา อินทฉาย
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 5

ที่อยู่ เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160

0-2413-1141 , 0-2455-1592 -3

0-2455-1590 , 0-2413-1140

เว็บไซด์ http://www.banbangkhae.go.th

banbangkhae@yahoo.com

คำสำคัญ
บ้านบางแค, การให้บริการผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, คนชรา

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
7 กันยายน 2549