Accessibility help

เมนูหลัก

สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร
สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย

ประเภทองค์กร
หน่วยงานราชการ

ปรัชญา แนวคิด
ชุมชนทหารเข้มแข็ง, ครอบครัวอบอุ่น

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินโครงการและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัวในหน่วยต่างๆ ของทุกเหล่าทัพ โดยให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
2. รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในกำลังพลและครอบครัวทหาร
3. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมในหน่วยทหาร
4. จัดตั้งศูนย์เยาวชนในหน่วยทหาร เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในหน่วยทหาร และชุมชนพลเรือนที่อยู่ใกล้เคียง
5. แสวงหาความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก บุคคล องค์กรทั่วไปทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนทหารให้เข้มแข็งมีครอบครัวอบอุ่น

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
8 มกราคม 2546

ความเป็นมา
เริ่มจากการทำโครงการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย และได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหน่วยต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 478 หน่วย ทั่วประเทศ รวม 628 โครงการ
ประเด็นสำคัญในการทำงาน
การจัดทำนโยบายสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย จัดทำแผนปฏิบัติการ 3 ปี สร้างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพตามหน่วยต่างๆ ของทุกเหล่าทัพ จัดทำเว็บไซต์สร้างเสริมสุขภาพของกองทัพไทย ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ ของกองทัพ จัดตั้งศูนย์เยาวชนในหน่วยทหารนำร่อง 13 ศูนย์ อบรมและพัฒนาครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อนำไปแนะนำศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝึกทั่วประเทศ ปีละประมาณ 300,000 คน
ความเชี่ยวชาญ
การทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัวแบบองค์รวม
กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน
- กำลังพลทุกเหล่าทัพ รวม 405,000 คน
- ครอบครัวกำลังพล รวมประมาณ 1,500,000 คน
- นักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ปีละประมาณ 300,000 คน
- ผู้เกษียณอายุราชการของกองทัพ และคู่สมรส ประมาณ 40,000 คน
- ประชาชน และเยาวชนบริเวณใกล้เคียงหน่วยทหารและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

งานที่ดำเนินการ
1. จัดทำแผนแม่บทการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย ซึ่งผู้นำเหล่าทัพนำมาเป็นนโยบายของกองทัพ
2. จัดตั้งสำนักงานโครงการฯ ตั้งคณะกรรมการ จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประสานแผนแม่บทฯ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพของกองทัพไทย
4. หน่วยต่างๆ ของทุกเหล่าทัพได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม 628 โครงการ
5. ติดตามประเมินผล ประกวดหน่วยสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น นำมาเป็นหน่วยตัวอย่างเพื่อเผยแพร่ขยายผล
6. ทำโครงการวิชาการ การวิจัย
7. การจัดการความรู้ที่ได้จากการดำเนินการ จัดงานสรุปบทเรียน 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ และประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพ
8. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง

แหล่งทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณของหน่วย และงบประมาณของกองทัพ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. การที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้นำหน่วยเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสั่งการให้เป็นนโยบายของกองทัพ และนำแผนแม่บทฯ มาจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนดำเนินงานของแต่ละหน่วย การมีส่วนร่วมของกำลังพลในการดำเนินงาน รวม 628 โครงการ
2. มีการจัดตั้งแกนนำและพัฒนาเครือข่ายสร้างเริมสุขภาพของกองทัพไทย
3. โครงการศูนย์เยาวชนในหน่วยทหาร 13 ศูนย์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนในครอบครัวทหาร และครอบครัวประชาชนใกล้เคียง

สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน
การดำเนินโครงการ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยทหาร ควรเริ่มต้นด้วยการเข้าพบทำความเข้าใจ โน้มน้าวให้ผู้บังคับหน่วยเห็นด้วย และเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพก่อน จึงจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยนั้นให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้

การติดต่อ

พลตรีหญิงกมลพร สวนสมจิตร

143/5 ซ.กรุงเทพฯ-นนท์ 7
ถ. กรุงเทพฯ- นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี

02-525-0625

02-525-3296
เว็บไซต์ www.schq.millhealthnet.com

kamolporn42@sanook.com

ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
(1) พลโทสืบพงษ์ สังขะรมย์
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิวิเศษกองทัพบก

กรมแพทย์ทหารบก

08-1489-9781

(2) พลเรือตรีสุริยา ณ นคร
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

08-1634-4064

(3) นาวาเอกณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ

08-1173-1315

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่
1. ผลงานทางวิชาการ
1.1 ผลงานวิจัย
1.1.1 เรื่อง การสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก
1.1.2 เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพกำลังพลกรมยุทธบริการทหารและครอบครัว

2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ
2.1 หนังสือ
2.1.1 เรื่องคุณดูแลสุขภาพของคุณดีแค่ไหน
2.1.2 เรื่องหน่วยทหารเพื่อประชาชน

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
9 พฤศจิกายน 2549

 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้

กมลพร สวนสมจิตร