Accessibility help

เมนูหลัก

เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ    ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
เพศ    หญิง
อายุ    55 ปี
ศาสนา    พุทธ
การศึกษาสูงสุด    ปริญญาเอกครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานภาพการสมรส    สมรส
ชื่อคู่สมรส    นายวิโรจน์? วิโรจน์ไตรรัตน์
จำนวนบุตร    1
อายุบุตร    26
ภูมิลำเนา    จังหวัดสมุทรปราการ
องค์กรต้นสังกัด   สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาสังคม
ตำแหน่งในองค์กร   ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

 • รับผิดชอบโครงการที่สถาบันได้รับการสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปฎิรูปสื่อ และจัดอบรมสัมมนา นอกนั้นเป็นงานวิจัย งานการจัดทำรายงาน งานการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement)
 • มีโครงการที่เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี ได้แก่ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม สนับสนุนโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและ สสส.
 • ลักษณะงานที่รับผิดชอบ: บริหารจัดการโครงการและบุคลากร ทำงานเนื้อหาทั้งงานศึกษาวิจัย เขียนรายงาน บรรยาย/นำเสนอผ่านสื่อ ฯลฯ

แนวคิดในการทำงาน

 • ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ สิทธิ เสรีภาพ และศักยภาพในการสื่อสาร ผ่านสื่อมวลชน ของประชาชน
 • ประสานสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงพลังจากทุกภาคส่วนเพราะเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถคุณงามความดี และความตั้งใจดีต่อผู้อื่น ถ้ามีภาระงานที่กระตุ้นให้แสดงจิตสาธารณะนั้นออกมา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 • คำว่า "วิทยุชุมชน" เป็นที่รู้จัก
 • การใช้ความรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดและผลิตรายการมาสนับสนุนงานด้านสื่อเพื่อการพัฒนา

สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตและการงาน
1.การทำงานจะมีความสุขถ้าไม่หวัง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
2. การมุ่งมั่นเป็น TO DO ต้องยอมเจ็บปวดกับพวก TO BE
3. คนคิดและพูดมีมาก แต่คนคิดและทำมีน้อย
4. นักวิชาการแนวปฏิบัติคือ ทำนามธรรมเป็นรูปธรรม ทำสิ่งที่ยากให้ง่าย ไม่เอาปัญหาและชะตากรรมของสังคมเป็นสิ่งสร้างความฉลาดรู้และยกคุณค่าตัวเอง แต่เป็นสิ่งที่ต้องลงไปใช้ความรู้ช่วยแก้ปัญหา
5. พอใจจะเป็นนักวิชาการที่ทำงานอย่างหนอน อย่างไส้เดือน สร้างคุณค่าให้ดิน เพื่อให้ไม้งอกงาม แต่สกปรก ไร้ค่า ไม่มีใครเห็น ดีกว่าเป็นผีเสื้อแสนสวย บินโชว์สีปีก ชมดอกไม้ที่ตนเองไม่มีส่วนสร้าง

ความคาดหวังในชีวิตและการงาน

 • ใช้ความรู้ความสามารถในการทำประโยชน์ให้สังคมโดยไม่เบียดเบียนตนเองและครอบครัว
 • ทำหน้าที่ต่อครอบครัวให้ดีที่สุด

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง
เขต ป้อมปราบฯ
จังหวัด กทม.
รหัสไปรษณีย์ 10100

โทรศัพท์  02-6216705

โทรศัพท์  02-6216706

Email uajitv@yahoo.com

คำสำคัญ
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, วิทยุชุมชน, Media Monitor, โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, เฝ้าระวังสื่อ

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่

 • ส่วนใหญ่เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนในวิทยุชุมชน
 • มีผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในวิทยุชุมชน, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มี Hard Copy อยากปรับแก้ให้กะทัดรัดก่อนเผยแพร่
 • มีรายงานสถานการณ์วิทยุชุมชนในประเทศไทย ต้องรอให้ UNESCO ตรวจรับรายงานก่อน

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
17 ตุลาคม พ.ศ. 2549