Accessibility help

เมนูหลัก

เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ    นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
เพศ    ชาย
อายุ    45 ปี
ศาสนา/ ความเชื่อ   พุทธ
การศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี
สถานภาพการสมรส    โสด
ภูมิลำเนา    จังหวัดพิษณุโลก
องค์กรต้นสังกัด    มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
ตำแหน่งในองค์กร    กรรมการผู้จัดการ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. การวิจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ครอบครัวและชุมชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. การผลักดันเชิงนโยบายให้การอ่านเป็นช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคมไทย

แนวคิดในการทำงาน 
     การทำงานที่มาก อย่างไม่หวังว่าค่าตอบแทนจะมากตาม เพราะทำงานในองค์กรที่มี่ประชาชนเสียสละเงินให้เราทำงาน จึงต้องสำนึกในความดีงามนี้และใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาคอย่างใคร่ครวญทวนคิด ว่าจะต้องก่อประโยชน์สูงสุดตามที่เราสัญญากับสาธารณะ ต้องเรียนรู้วิธีทำงานที่จะเกิดผลเสียหายน้อยที่สุด แต่ก่อประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญ คือ ต้องทำงานอย่างกตัญญูรู้คุณต่อสังคมที่เสียสละ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2520 นักเรียนผู้มีมารยาทดีเด่น โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2527 เยาวชนดีเด่นด้านการรักษาความสะอาด เขตดุสิต กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2528 ได้รับรางวัลจากการประกวดเพลงเพื่อเด็ก เนื่องในปีเยาวชนสากล

 • รางวัลรองชนะเลิศ: เพลงอย่าทิ้งขยะ
 • รางวัลชมเชย: เพลงรื่นเริง
 • ได้รับ รางวัล 5 รางวัลในการประกวดเพลงประจำสถาบันเนื่องในโอกาส 50 ปีโรงเรียนโยธินบูรณะ
  1. เพลงสายเลือดเดียวกัน
  2. เพลงถิ่นรวมใจ
  3. เพลงลูกโยธิน
  4. เพลงอำลาอาลัย
  5. เพลงแดนในฝัน

พ.ศ. 2538 ได้รับการประกาศให้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะผู้ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ
พ.ศ. 2542
1. ได้รับการนำเสนอเป็นศิษย์เก่าตัวอย่างในหนังสือทำเนียบศิษย์เก่า โรงเรียนโยธินบูรณะ
2. ได้รับรางวัลผู้บริหารองค์กรที่ส่งเสริมการอ่านดีเด่น จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
พ.ศ. 2543
1.หนังสือ เรื่อง "สุดแรงเกิดของแม่" และได้รับคัดเลือกเป็น
หนังสือดีปี2543 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือดีปี 2543  นักเขียนหน้าใหม่คุณภาพในวาระครบรอบ 18 ปี นิตยสารผู้หญิงรายปักษ์ ปี2543
2. ได้รับรางวัล การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ "ผ้าไทย สายใยเศรษฐกิจ"
พ.ศ. 2548
1. ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในวาระ 70 ปีโรงเรียนโยธินบูรณะ
2. หนังสือนิทานภาพเรื่อง กระต่ายตื่นตูม ได้รับคัดเลือกจัดทำเป็นหนังสือแฝด: TWIN BOOK เล่มแรกของประเทศไทย
3. หนังสือ 5 เล่มได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือดี ปี 2548
-สุดแรงเกิดของแม่
-เมื่อเด็กๆ เขียนนิทานอ่านเอง
-กระต่ายตื่นตูม
-ราชสีห์ขนปุยกับหนูจี๊ดตัวจ้อย
-กุ๊กไก่ปวดท้อง

สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิตและการงาน
1. วิธีสร้างทุกข์ประการหนึ่งของชีวิต คือ การเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นเป็นไปตามที่เราต้องการ
2. การเป็นคนเก่งไม่ใช่ความโชคดีของพันธุกรรม แต่อยู่ที่ความบากบั่นหมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาตนอยู่เสมออย่างไม่หยุดนิ่ง
3. ชีวิตของเราทุกคนมีโอกาสแห่งความสำเร็จได้เสมอ เพียงแต่เราจะเปิดรับหรือไม่

ความคาดหวังในชีวิตและการงาน งานที่ทำเป็นทางเลือกที่จะเป็นทางรอดของทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

23/26 หมู่ที่ 10
ถนนเพชรเกษม 60/2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10160

โทรศัพท์ 02805-0202 , 02-805-1308

Email rspp8900@yahoo.com

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เอกสารเผยแพร่

1. ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 • รายงานการทบทวนองค์ความรู้เรื่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 • การวิจัยประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดในพื้นที่ศึกษา4ภาคของประเทศไทย
 • การวิจัยค่านิยม ความเชื่อเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กในขวบปีแรก การศึกษาเชิงคุณภาพ
 • การวิจัยประเพณีการเกิด: การดูแลทารกแรกเกิดตามบริบททางวัฒนธรรมในวิถีชุมชน 4 อำเภอของประเทศไทย การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้ความรู้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการอ่าน
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียนและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีโดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กอายุ 1- 2 ปีโดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
 • โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กอายุ 2 - 3 ปีโดยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก
 • โครงการสมุดภาพนิทานพื้นบ้านจังหวัดยะลา และจังหวัดมหาสารคาม
 • โครงการวิจัย ชุด ส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยภาษาถิ่นด้วยหนังสือเล่มแรก (Bookstart)
 • โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษาประยุกต์ (ไทย-มลายู) ระดับปฐมวัย
 • โครงการวิจัย และพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย
 • โครงการส่งเสริมการให้ความรู้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  0 -5 ปี ชุด ของเล่นและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • โครงการส่งเสริมการให้ความรู้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  0 -5 ปี ชุด หนังสือเล่มแรก

2. เอกสารหรือสื่อเผยแพร่อื่น ๆ (ซีดีดี วีซีดี รายการวิทยุ รายการทีวี)
   2.1 วีซีดี ชุด อุ้มลูกนั่งตักแล้วสื่อรักด้วยหนังสือ
   2.2 วีซีดี ชุดส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยภาษาถิ่นด้วยหนังสือเล่มแรก?( Bookstart )

วันเดือนปีที่ปรับแก้ข้อมูล
2 ตุลาคม 2549

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก