Accessibility help

เมนูหลัก

สุภาวดี หาญเมธี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ    นางสุภาวดี  หาญเมธี
เพศ   หญิง
อายุ   52 ปี
ศาสนา  พุทธ
การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
สถานภาพการสมรส  สมรส
ชื่อคู่สมรส   นายเกรียงไกร  เลาหไพโรจน์
จำนวนบุตร  2  คน
อายุบุตร  คนโตอายุ 22 ปี คนเล็กอายุ 18 ปี
ภูมิลำเนา   ลำปาง
องค์กรต้นสังกัด   บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด / สถาบันรักลูก / กลุ่มรักลูกกรุ๊ป
ตำแหน่งในองค์กร   ประธานกรรมการบริหาร / ประธานสถาบันรักลูก / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
   ดูแลภาพรวมขององค์กรที่เป็นธุรกิจสร้างสรรค์สังคม เพื่อผลิตสื่อ, กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของพ่อแม่, ผลิตกิจกรรมและบริการ เพื่อพัฒนาการเด็กและครอบครัว, สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาสังคม ฯลฯ

ทิศทางงาน

  • สังคมพัฒนาได้ดี ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของผู้คน; ผู้คนเรียนรู้ได้ดีและในทางที่ดี สังคมจะดีขึ้น
  • การเรียนรู้คือ การปรับกระบวนทัศน์ ปรับเปลี่ยนสัมมาทิฐิ
  • การเรียนรู้ที่สำคัญ อยู่ในบริบทของครอบครัวและชุมชน
  • คนทำงานต้องเรียนรู้มากพอ จึงจะสร้างการเรียนรู้แก่ผู้อื่น

กระบวนการทำงาน

  • ทำงานอย่างเปิดใจกว้าง มองด้านดีมากกว่าด้านร้าย หาเพื่อนมิตรให้มาก เป็นมิตรได้กับทุกส่วน?ลดความขัดแย้ง ไม่เน้นวิจารณ์ผู้อื่น แต่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • Proactive: คิดอะไรได้คิด ทำอะไรได้ทำ
  • เนื่องจากอยู่ในภาคธุรกิจ ให้กระบวนการธุรกิจมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาคสังคม
  • ทำให้จริงจัง มุ่งมั่นเต็มที่
  • ใส่ใจทั้งกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด
932 ซอยรัชดาภิเษก 35 ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2831-8400
โทรสาร 0-2831-8444

เว็บไซต์  www.raklukefamilygroup.com

Emai subhawadee@raklukefamilygroup.com

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง สถาบันรักลูก