Accessibility help

เมนูหลัก

การเข้าสุหนัด

การเข้าสุหนัด

 

          การเข้าสุหนัด เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่าหนึ่ง ของมุสลิมที่ทุกคน พึงปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของอวัยวะเพศและผลทางเพศสัมพันธ์ ตามหลักการของศาสนา อิสลาม คือการตัดหนังหุ้ทส่วนปลายอวัยวะเพศหรือเรียกตามภาษาท่องถิ่นว่า "มาโซะยาวี" ซึ่งจะกระทำกับเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 12-16ปี เด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มคลอดจนถึงอายุ 2 ขวบ เด็กที่เข้าพิธีนี้เรียกว่า อาเนาะตูนอ โดยโต๊ะมูเด็งหรือหมอทำพิธี ผู้นำศาสนา ญาติพี่น้องและผู้ที่เคารพนับถือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิธีได้แก่ มีด ยา น้ำมนต์ โดยบิดามารดาจะไปว่าจ้างผู้ที่มีความชำนาญ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หมอทำสุหนัด พร้อมกับเชิญญาติ พี่น้องมาร่วมพิธี     ในพิธีจะมีการเตรียมอาหาร ข้าวเหนียวเหลือง

 

 

   ซึ่งทำโดยการนำขมิ้นผสมกับเครื่องเทศ มีแกงราดหน้าพร้อมทั้งไก่ย่างผสมเครื่องเทศ ซึ่งถือเป็นประเพณีการทำอาหารเฉพาะถิ่นชาวมุสลิม เครื่องในไก่นำมาให้ผู้ถูกเสนอรับประทาน เมือถึงเวลาทำพิธี จะประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อขอพรแด่องค์อัลเลาะห์ หลังจากนั้นจะบำรุงขวัญกำลังใจแก่อาเนาะตูนอหรือผู้ทำสุหนัด โดยการแห่ไปตามบริเวณบ้านใกล้เคียง มีการร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นผู้ทำสุหนัดจะไปอาบน้ำเพื่อชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพื่อให้สะดวกในการทำสุหนัด เช่น การนุ่งผ้าขาวม้า หรือนุ่งผ้าโสร่งกลอมเท้าก็ได้ เมื่อถึงเวลาทำพิธี อาเนาะตูนอหรือผู้ทำสุหนัดจะมานั่งบนหยวกกล้วย

 

จากนั้นโต๊ะมูเด็งหรือหมอผู้ทำพิธีกล่าวนามพระผู้เป็นเจ้า เสร็จแล้วลงมือขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของอาเนาะตูนอ หรือผู้ทำสุหนัดด้วยมีดกรรไกร พร้อมกับเอายาใส่แผลและพันแผลแล้วเป็นอันเสร็จพิธี ส่วนเด็กผู้หญิงก็ทำมาโซะยาวี โดยอศัยโต๊ะบิแด หรือหมอตำแยโดยนำสตางค์แดงมีรูสวมตรงเนื้อสส่วนที่ยื่นหรือคริสตอลิสของอวัยวะเพศ แล้วใช้ปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อส่วนนั้นให้โลหิตออกมาขนาดแมลงวัน 1 ตัวกินอิ่ม เป็นอันเสร็จพิธี  จากนั้นจึงทำพิธีมาโซะมาลายูหรือมาโซะอิสลามด้วยการกล่าวคำปฏิญาณต่อองค์อัลเลาะห์ ในการทำพิธีมาโซะยาวีหรือเข้าสุหนัดจะมีสักขีพยานอย่างน้อย 2 คน ซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่า ชาวมุสลิมที่แท้จริงควรเข้าสุหนัด ถ้าไม่เข้าสุหนัดถือเป็นมุสลิมไม่สมบูรณ์ ไม่บริสุทธิ์ มุสลิมจึงมักทำพิธีสุหนัด

 

 

      โดย พนัดดา เทพญา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6

http://www.ists.tsu.ac.th/ists/index.php?view=article&catid=36%3A2008-02-18-08-52-54&id=809%3A2009-02-11-08-29-52&option=com_content&Itemid=29