Accessibility help

เมนูหลัก

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ

การศึกษาที่หลายหลาย..ทางเลือกหากมีความประสงค์จะจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลย  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้วางแนวปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ก่อให้เกิดผลทั้งในทางส่งเสริม สนับสนุน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

 

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ

 

1.     การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

(1)   จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อชุมชน

 

(2) จัดให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับครอบครัว เช่น Website แนะนำการศึกษาโดยครอบครัว คลินิกให้คำปรึกษา  ฯลฯ

 

(3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและครอบครัวร่วมมือจัดการศึกษา

 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัว การจัดตั้งองค์กร เครือข่ายของครอบครัว

 

(5)  ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม

 

(6)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียน ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

 

2.     การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา

 

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว

บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง  หรือผู้ปกครองตามประมวล

 

กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ที่ประสงค์จัดการศึกษา ให้ยื่นคำขออนุญาตที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนด   ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่

 

               ภูมิลำเนา  หมายถึง  ที่อาศัยที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจำอยู่ในปัจจุบัน

 

          3.  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว   

 

                แนวคิดสำคัญที่ควรคำนึงในการจัดทำและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  มีดังต่อไปนี้

 

                   (1)  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตจัดการศึกษา ทั้งนี้ โดยที่ไม่ขัดแย้งกับความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติ

 

(2)  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวเป็นแผนการศึกษาเฉพาะตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 

(3)  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบผสมผสานกับการศึกษาตามอัธยาศัย ในแผนการจัดการศึกษาครอบครัว จะมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญ

 

                   (4) การศึกษาโดยครอบครัวเป็นระบบของการบูรณาการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากวิถีชีวิตจริงจากทุกสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

(4)  แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวควรเป็นแผนที่มีความยืนหยุ่น สามารถปรับปรุงพัฒนา

 

ให้เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

 

          4.  การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  

 

                 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว

 

(1)  จัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

 

(2)  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

 

(3)  จัดทำรายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 

(4)  ปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน ตามที่สำนักงานเสนอแนะ

 

     บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

(1)  ดำเนินการติดตาม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครอบครัว

 

(2) จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยประเมินตามมาตรฐานในแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

5.  การตัดสินและรับรองผลการศึกษา

 

               บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

(1)  พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการศึกษา

 

(2)  ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษาที่จบช่วงชั้นแก่ผู้เรียน

 

6.  การกำกับและติดตามการจัดการศึกษา

 

(1)  กำกับและติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

 

(2) พิจารณารายงานผลการจัดการศึกษาของครอบครัวว่าได้จัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้หรือไม่

 

7.  การยกเลิกการจัดการศึกษา

 

                 การยกเลิกการจัดการศึกษาของครอบครัว สามารถดำเนินการได้ ๒ กรณี  ดังนี้

 

               กรณีที่ ๑  ครอบครัวมีความประสงค์จะขอยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้ทำหนังสือ

 

ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกคำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามคำขอของครอบครัว

 

               กรณีที่ ๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ครอบครัวปรับปรุงการจัดการศึกษา แต่ครอบครัว

 

มิได้ดำเนินการตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง และ สพท.เสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ครอบครัวนั้นเลิกจัดการศึกษา 

 

  

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : กระทรวงศึกษาธิการ

 http://gotoknow.org/blog/5432/173852