Accessibility help

เมนูหลัก

10 ข้อนี้สามีทำ...ภรรยา Happy

10 ข้อนี้สามีทำ...ภรรยา Happy

         

          1. เป็นผู้นำครอบครัว เป็นผู้นำในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้นำในเรื่องการหารายได้

          2. ยกย่องให้เกียรติภรรยา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

          3. ไม่ดูถูกเหยียดหยามภรรยา

          4. มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยา ไม่แอบปันใจให้หญิงอื่น

          5. ดูแลเอาใจใส่ ให้ความอนุเคราะห์แก่ญาติของภรรยาตามควร และ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามญาติของภรรยา 

          6. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ภรรยา เช่น สิทธิในการเก็บเงินและจัดการเรื่องต่าง ๆ ในบ้าน

          7. แสดงความเห็นใจและเข้าใจ ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้าน ดังนั้นภรรยาจะต้องทำหน้าที่ดูแลสามี บุตร คนในบ้าน และหาเงินมาแบ่งภาระของสามี ผู้เป็นสามีจะต้องแสดงความเห็นใจภรรยา ด้วยการพูดจาอ่อนโยน ช่วยงานบ้านตามสมควร

           8. เปิดเผยความต้องการและความพอใจด้านเพศสัมพันธ์ต่อภรรยา นอกจากนี้ควรตอบสนองความต้องการด้านเพศสัมพันธ์แก่ภรรยาอย่างเหมาะสม

           9. แสดงความรักความเมตตา ในฐานะที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก

         10. ให้ความสำคัญแก่ภรรยา
 

ที่มา เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนที่ 5  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://wbc.msu.ac.th/ge/0502102/page05_1_3.html