Accessibility help

เมนูหลัก

โรงเรียนสัมมาสิกขา

โรงเรียนสัมมาสิกขา

        เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มและชุมชนสันติอโศก เป็นโรงเรียนพึ่งตนเอง ดำเนินชีวิตตามแนวคิดของท่านสมณะโพธิรักษ์ มีการเรียนรู้ในหลายๆ ส่วน เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้วิธีคิดใหม่ เช่น การเกษตรปลอดสารพิษ ที่เด็กนักเรียนเป็นผู้ลงมือทำ จนเกิดเป็นผลผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง และนำส่วนที่เหลือไปจำหน่ายต่อสังคมในราคาถูก เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ต่อมาได้เปิดสาขาตามจังหวัดต่างๆ เช่น นครปฐม ศรีสะเกษ ฯลฯ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ยกเว้นที่ศรีสะเกษซึ่งเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา