Accessibility help

เมนูหลัก

โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา

การติดต่อ   
33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5   แฟกซ์ ต่อ 1201
http://www.plearnpattana.com

จุดเด่นของหลักสูตร
       หลักคิดในการจัดภาคการศึกษา ๔ ภาค  รอบการเรียน ๑๐ สัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือโครงงานที่มีความกระชับ รัดกุม และยังสามารถขยายผลเป็นกระบวนการหรือโครงงานใหญ่ โดยการผนวกกระบวนการเรียนรู้หรือโครงงาน เป็น ๒ ภาค ๓ ภาค หรือ ๔ ภาค ได้ตามความเหมาะสม

       รอบการเรียน ๑๐ สัปดาห์ทำให้นักเรียนได้มีการประมวล สรุป สังเคราะห์ การเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สามารถประสบ ความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้น เกิดกำลังใจและได้ชื่นชมในความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น การประเมินผลพัฒนาการนักเรียนก็มีความถี่มากขึ้น การพัฒนานักเรียนจาก ๓ ฝ่าย คือ โรงเรียน นักเรียน และบ้าน ก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
       รอบการทำงานของครูและบุคลากรที่สั้นลงจะทำให้ระบบการวิจัยและพัฒนาในการทำงานมีความกระชับ รัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง องค์กร และแผนการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลโดย ตรงต่อพัฒนาการของนักเรียน
       นอกจากนี้ชื่อภาคทั้ง ๔ ยังมีนัยสำคัญต่อการจัดบรรยากาศ การจัดตารางการเรียนรู้ และการวางเป้าหมายกว้างๆ ของการพัฒนานักเรียนในแต่ละภาค ให้ร้อยเรียงกันเป็นคุณธรรมที่มีเอกภาพตลอดปีการศึกษา

มโนทัศน์กว้างๆ ของแต่ละภาค
ภาคฉันทะ    ฉันทะ ศรัทธา การซึมซับและปลูกฝังคุณสมบัติที่สำคัญ
ภาควิริยะ        พลังชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเองอันเป็นผู้กระทำอย่างบากบั่น
ภาคจิตตะ    สติ สัมปชัญญะ สมาธิ การบ่มสังเคราะห์ตนเอง
ภาควิมังสา    การตื่นของปัญญา การพึ่งและพัฒนาตนเอง